LCD Brightness

Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť.
  1. [Setup] [General Settings] [LCD Brightness].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Normal
Normálne nastavenie (normálny jas).

Bright
Túto hodnotu vyberte, ak jas obrazovky LCD nie je dostatočný.
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.