Demo Mode

Nastavuje prehrávanie ukážkového videozáznamu o funkciách kamkordéra.
Keď je kamkordér pripojený k sieťovej zásuvke, je spustený v režime nahrávania videozáznamov alebo v režime Event View a určitú dobu nevykonáte žiadnu operáciu, začne sa prehrávať ukážkový videozáznam.
  1. [Setup] [General Settings] [Demo Mode].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Zobrazí sa ukážka.
Môžete nastaviť typ ukážky a interval nečinnosti, po ktorého uplynutí sa začne prehrávať ukážka, ak počas tohto intervalu nevykonáte žiadnu operáciu.

Off
Ukážka sa nezobrazí.

Poznámky
  • V predvolenom nastavení sa ukážkový videozáznam nachádza na obrazovke Event View (Zobrazenie udalostí). Ak odstránite ukážkový videozáznam, nemôžete ho obnoviť.

  • Nahratý videozáznam sa zaregistruje ako ukážkový videozáznam, ak splní všetky nasledujúce podmienky:

  • videozáznam je chránený,

  • videozáznam bol nahratý ako prvý,

  • videozáznam je uložený na internom nahrávacom médiu,

  • videozáznam je nahratý s nastavením prepínača 2D/3D na hodnotu 3D alebo v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

  • Keď budete pracovať s kamkordérom, prehrávanie ukážky sa pozastaví. (Zobrazí sa znovu, ak nevykonáte žiadnu operáciu počas doby dlhšej, než je nastavená v položke [Demo Mode].)

  • Ukážkový videozáznam sa pri prehrávaní v zrkadlovom režime zobrazuje ako zrkadlový obraz.