Auto Clock ADJ (HDR-TD20VE)

Kamkordér môže automaticky nastavovať presný čas načítaním informácií o čase zo systému GPS.
  1. [Setup] [Clock Settings] [Auto Clock ADJ].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Automaticky nastavuje presný čas.

Off
Nenastavuje presný čas pomocou systému GPS.

Poznámky
  • Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť dátum a čas. [Detaily]

  • K časovému posunu niekoľkých sekúnd môže dôjsť aj v prípade, že je aktivovaná funkcia [Auto Clock ADJ].

  • Táto funkcia automaticky nastavuje hodiny, keď kamkordér prijíma signály zo systému GPS a úspešne dokončí určovanie polohy počas zapnutého napájania. Po nastavení sa hodiny nastavia až pri najbližšom opätovnom zapnutí kamkordéra.

  • Správny čas na hodinách sa pomocou systému GPS nemusí nastaviť automaticky (nastavenie závisí od krajiny alebo oblasti vybranej pre kamkordér). V takom prípade nastavte položku [Auto Clock ADJ] na hodnotu [Off].