Všeobecné činnosti/Bezdrôtový diaľkový ovládač

Napájanie sa nezapne.
 • Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru. [Detaily]

 • Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju do sieťovej zásuvky. [Detaily]

Kamkordér nepracuje napriek tomu, že napájanie je zapnuté.
 • Po zapnutí napájania kamkordéru trvá niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie. Nejde o poruchu.

 • Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po 1 minúte zdroj napájania znova pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou zahroteného predmetu tlačidlo RESET. (Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín sa vynulujú. [Detaily])

 • Teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom mieste.

 • Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér nechajte chvíľu pri zapnutom napájaní. Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto prostredí a následne ho zapnite.

Nastavenia ponuky sa automaticky zmenili.
 • Ak je aktivovaná funkcia Intelligent Auto, niektoré nastavenia ponúk súvisiacich s kvalitou obrazu sa automaticky zmenia.

 • Po prepnutí režimov nahrávania videozáznamu, záznamu fotografií a prehrávania sa nasledujúce položky ponuky nastavia na predvolené hodnoty.

 • [Fader]

 • [Self-Timer]

 • [Tele Macro]

 • Pre nasledujúce položky ponuky sa obnovia predvolené nastavenia, keď používate prepínač 2D/3D.

 • [White Balance]

 • [IRIS]

 • [Shutter Speed]

 • [AE Shift]

 • [White Balance Shift]

 • [Low Lux]

 • [Scene Selection]

 • [Auto Back Light]

Kamkordér sa zahrieva.
 • Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať. Nejde o poruchu.

Pri potrasení kamkordérom počuť škripotavý zvuk.
 • Ak je kamkordér zapnutý a je spustený v režime nahrávania videozáznamov alebo fotografií, tento zvuk vzniká pri pohybe interného objektívu. Nejde o poruchu.

Funkcia Intelligent Auto je zrušená.
 • Nastavenie funkcie Intelligent Auto sa zruší, ak zmeníte nasledujúce nastavenia:

 • [Smth Slw REC]

 • [Golf Shot]

 • [Tele Macro]

 • [SteadyShot]

 • [SteadyShot]

 • [Auto Back Light]

 • [Face Detection]

 • [White Balance]

 • [Spot Meter/Fcs]

 • [Spot Meter]

 • [Spot Focus]

 • [Exposure]

 • [Focus]

 • [IRIS]

 • [Shutter Speed]

 • [AGC Limit]

 • [AE Shift]

 • [White Balance Shift]

 • [Low Lux]

 • [Scene Selection]

 • [Cinematone]

 • [Auto Wind NR]

Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač nepracuje.
 • Nastavte položku [Remote Ctrl] na možnosť [On]. [Detaily]

 • Vložte batériu do držiaka tak, aby sa polarita +/– zhodovala so značkami +/–. [Detaily]

 • Odstráňte všetky prekážky medzi bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládača.

 • Otočte senzor diaľkového ovládača smerom od silných zdrojov svetla, ako je napríklad priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo. V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový ovládač nemusel pracovať správne.

Pri používaní dodávaného bezdrôtového diaľkového ovládača druhé zariadenie DVD nefunguje správne.
 • Vyberte iný režim ovládača než režim DVD 2 pre zariadenie DVD, alebo prikryte senzor zariadenia DVD čiernym papierom.