Nahrávanie

Pozrite si tiež „Pamäťová karta“.
Stlačením tlačidla START/STOP alebo tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie záberov.
 • Zobrazuje sa obrazovka prehrávania. Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor (Videozáznam) alebo indikátor (Fotografia). [Detaily] [Detaily]

 • Kamkordér ešte stále nahráva práve nasnímaný záber na nahrávacie médium. Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové videozáznamy ani fotografie.

 • Nahrávacie médium je plné. Odstráňte nepotrebné položky. [Detaily]

 • Celkový počet videozáznamov alebo fotografií prekračuje kapacitu kamkordéra. Odstráňte nepotrebné položky. [Detaily] [Detaily]

 • Teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom mieste.

 • Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého prostredia. Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto prostredí a potom ho zapnite.

Fotografie nemožno nahrať.
 • Fotografie nemôžete nahrávať, ak sú aktivované tieto funkcie:

 • [Smth Slw REC]

 • [Golf Shot]

 • [Fader]

 • Kamkordér nemôže snímať fotografie, keď je spustený v režime nahrávania videozáznamu, podľa toho, či je vybratá funkcia [REC Mode] alebo funkcia [Frame Rate].

Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo bliká aj po ukončení nahrávania.
 • Kamkordér nahráva práve nasnímanú scénu na pamäťovú kartu.

Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.
 • Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti od podmienok vášho kamkordéra. Nejde o poruchu.

Blesk nie je funkčný.
 • Keď svieti indikátor (Videozáznam), vstavaný blesk nemôžete použiť pri nahrávaní.

 • Aj keď je zapnuté automatické spustenie blesku alebo funkcia (automatické zníženie efektu červených očí), interný blesk nie je možné používať s nasledujúcimi funkciami:

 • [Spot Meter/Fcs]

 • [Spot Meter]

 • [Manual] v ponuke [Exposure]

 • [Night Scene], [Sunrise&Sunset], [Fireworks], [Landscape], [Spotlight], [Beach] alebo [Snow] v ponuke [Scene Selection]

Skutočný čas nahrávania videozáznamu je kratší ako očakávaný čas nahrávania nahrávacieho média.
 • Čas dostupný na nahrávanie môže byť v závislosti od podmienok nahrávania aj kratší, a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu atď.

Činnosť kamkordéra sa zastavila.
 • Teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom mieste.

 • Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého prostredia. Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto prostredí a potom ho zapnite.

 • Ak na kamkordér pôsobia vibrácie, nahrávanie sa môže zastaviť.

3D videozáznamy sa nenahrávajú ako správne 3D videozáznamy.
 • Nastavte polohu záberu pomocou funkcie [Auto 3D Lens Adjust].

Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo START/STOP, a bodom aktuálneho spustenia alebo ukončenia nahrávania videozáznamu je časový posun.
 • Na kamkordéri môže byť menší časový posun medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo START/STOP, a skutočným bodom spustenia alebo ukončenia nahrávania videozáznamu. Nejde o poruchu.

Pomer strán videozáznamu (16:9 (širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.
 • Pomer strán videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).

Automatické zaostrovanie nepracuje.
 • Nastavte položku [Focus] na možnosť [Auto]. [Detaily]

 • Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické zaostrovanie. Zaostrite ručne. [Detaily]

Funkcia SteadyShot nefunguje.
 • Nastavte funkciu [SteadyShot] na hodnotu [Active] alebo na hodnotu [Standard] a funkciu [SteadyShot] na hodnotu [On]. [Detaily] [Detaily]

 • Kamkordér nemusí byť schopný kompenzovať nadmerné vibrácie, aj keď je funkcia [SteadyShot] nastavená na hodnotu [Active] alebo na hodnotu [Standard] a funkcia [SteadyShot] na hodnotu [On].

Zábery sa nedajú správne nahrávať alebo prehrávať.
 • Ak dlhodobo budete nahrávať a odstraňovať zábery, súbory na nahrávacom médiu sa fragmentujú a nebude možné správne nahrávať a prehrávať zábery. Po zálohovaní záberov na iné médium naformátujte nahrávacie médium na počítači. [Detaily]

Objekty, ktoré sa pred objektívom pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať pokrivené.
 • Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny. Nejde o poruchu. Z dôvodu spôsobu, akým zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové signály, sa objekt rýchlo prechádzajúci pred objektívom môže za určitých podmienok zdať pokrivený.

Na záberoch sú vodorovné čiary.
 • Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo ortuťovou výbojkou. Nejde o poruchu.

Pri snímaní obrazovky televízora alebo počítača sa objavujú čierne pruhy.
 • Nastavte funkciu [SteadyShot] na hodnotu inú než [Active]. [Detaily]

Nie je možné nastaviť jas obrazovky LCD.
 • Jas obrazovky LCD nemôžete nastaviť:

 • ak je panel LCD na kamkordéri je zatvorený s obrazovkou LCD smerom von,

 • ak je zariadenie napájané zo sieťového adaptéra striedavého prúdu.

Zvuk sa nenahráva správne.
 • Opäť pripojte mikrofón rovnakým spôsobom ako na začiatku nahrávania videozáznamov.

Fotografie sa automaticky zaznamenajú.
 • Pri východiskovom nastavení sa fotografie zaznamenajú automaticky, keď kamkordér rozpozná úsmev. [Detaily]