Prehrávanie

Zábery sa nedajú prehrávať.
 • Vyberte typ nahrávacieho média, ktoré chcete prehrávať. [Detaily]

 • Vyberte kvalitu obrazu videozáznamu, ktorý chcete prehrávať. [Detaily]

 • Snímky nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať. Nejde o poruchu.

Fotografie sa nedajú prehrávať.
 • Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači upravené súbory, priečinky alebo údaje. (V takom prípade bliká názov súboru.) Nejde o poruchu.

Videozáznam sa pozastaví.
 • Prehrajú sa fotografie, ktoré boli zaznamenané počas nahrávania videozáznamu. Pri východiskovom nastavení sa videozáznamy a fotografie prehrávajú plynule.

Miniatúra je označená indikátorom .
 • Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných na iných zariadeniach alebo upravených v počítači atď.

 • Odpojili ste sieťový adaptér striedavého prúdu alebo batériu, keď v pravom hornom rohu obrazovky blikala ikona nahrávania, alebo predtým než bol indikátor prístupu po nahrávaní vypnutý. Takto sa môžu poškodiť údaje záberov a zobrazí sa indikátor .

Miniatúra je označená indikátorom .
 • Súbor databázy záberov môže byť poškodený.

  Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne vyberiete položky [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] nahrávacie médium. Ak sa stále zobrazuje, odstráňte záber označený indikátorom . [Detaily]
Počas prehrávania nie je počuť žiadny alebo len tichý zvuk.
 • Keď je obrazovka LCD zatvorená smerom von, hlasitosť je veľmi nízka. Otvorte obrazovku LCD.

 • Ak nahrávate zvuk s funkciou [Micref Level] nastavenou na hodnotu [Low], môže byť problém nahraný zvuk počuť. [Detaily]

 • Pri nahrávaní s použitím funkcie [Smth Slw REC] alebo funkcie [Golf Shot] nie je možné nahrávať zvuk.

Pri prehrávaní videozáznamov v počítači alebo v inom zariadení nie je zvuk sprava a zľava vyvážený.
 • Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ downmix). Ďalšie informácie nájdete v príručke k prehrávaciemu zariadeniu.

 • Pri vytváraní disku pomocou vstavaného softvéru „PlayMemories Home“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.

 • Toto sa stáva v prípade, ak sa nahratý 5,1-kanálový priestorový zvuk konvertuje pomocou počítača alebo iného zariadenia na 2-kanálový (normálny stereofónny zvuk). Nejde o poruchu.

 • Zvuk nahrávajte s funkciou [Audio Mode] nastavenou na hodnotu [2ch Stereo]. [Detaily]

Ukážkové videozáznamy nie je možné prehrať v režime 3D.
 • Vyberte interné nahrávacie médium ako nahrávacie médium a nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 3D.

 • Ukážkový videozáznam je odstránený.

Videozáznam sa prehrá automaticky.
 • Videozáznamy sa prehrávajú automaticky ako ukážkové videozáznamy, keď filmové videozáznamy splnia určitú podmienku v kamkordéri. Nejde o poruchu. [Detaily]

Zdá sa, že videozáznam je roztrasený zo strany na stranu.
 • K tomuto môže dôjsť pri prehrávaní 3D videozáznamov v kamkordéri alebo v televízore. Nastavte položku [3D Depth Adjustment] na možnosť [Manual]. [Detaily]