Zobrazenie vlastnej diagnostiky

Ak sa na obrazovke LCD zobrazia indikátory, skontrolujte nasledujúce možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť, kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Sony alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade kontaktujete, poskytnite im všetky čísla kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C alebo E.
Pri zobrazení výstražného indikátora na obrazovke môžete počuť zaznieť melódiu.
C:(alebo E:) : (zobrazenie vlastnej diagnostiky)
C:04:
 • Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“ (série V). Použite batériu „InfoLITHIUM“ (séria V). [Detaily]

 • Bezpečne zapojte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu pre jednosmerný prúd do konektora DC IN na kamkordéri. [Detaily]

C:06:
 • Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto.

C:13: / C:32:
 • Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a skúste pokračovať v práci s kamkordérom.

E::
(Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia batérie)
 • Batéria je takmer vybitá.

 • V závislosti od prevádzkového prostredia alebo batérie môže výstražný indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii približne 20 minút zostávajúceho času batérie.

(Výstražný indikátor týkajúci sa teploty batérie)
 • Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo ju uložte na chladné miesto.

(Výstražný indikátor týkajúci sa zastavenia výstupu vo formáte HDMI v dôsledku prehriatia)
 • Keďže teplota kamkordéra dosiahla úroveň, pri ktorej došlo k zastaveniu výstupu vo formáte HDMI, na pripojenom monitore sa nezobrazuje žiadny obraz. Počkajte, kým kamkordér vychladne. V nahrávaní na kamkordér však môžete pokračovať.

(Výstraha týkajúca sa pamäťovej karty)
Pomalé blikanie
 • Nie je vložená žiadna pamäťová karta. [Detaily]

Rýchle blikanie
 • Nie je dostatok pamäte na nahrávanie záberov. Po uložení záberov na iné médium odstráňte nepotrebné zábery alebo naformátujte pamäťovú kartu. [Detaily] [Detaily]

 • Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
  Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne vyberiete položky [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] nahrávacie médium.

 • Pamäťová karta je poškodená.

(Výstražné indikátory týkajúce sa formátovania pamäťovej karty)
 • Pamäťová karta je poškodená.

 • Pamäťová karta nie je naformátovaná správne. [Detaily]

(Výstražný indikátor týkajúci sa nekompatibilnej pamäťovej karty)
 • Je vložená nekompatibilná pamäťová karta. [Detaily]

(Výstražný indikátor týkajúci sa ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu)
 • Pamäťová karta je chránená proti zápisu.

 • Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený iným zariadením.

(Výstražný indikátor týkajúci sa externého zariadenia)
 • Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
  Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne vyberiete položky [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] nahrávacie médium.

 • Externé zariadenie je poškodené.

(Výstražné indikátory týkajúce sa formátovania externého zariadenia)
 • Externé zariadenie je poškodené.

 • Externé zariadenie nie je správne naformátované.

(Výstražný indikátor týkajúci sa blesku)
 • S bleskom nie je niečo v poriadku.

(Výstražný indikátor týkajúci sa upozornenia na otrasy kamery)
 • Množstvo svetla nie je dostatočné, a preto môže jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery. Použite blesk.

 • Kamkordér je nestabilný, a preto môže jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery. Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný indikátor roztrasenia však nezmizne.

(Výstražný indikátor týkajúci sa záznamu fotografií)
 • Nahrávacie médium je plné.

 • Počas spracovávania nie je možné nahrávať fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova skúste nahrávať.

 • Keď je funkcia [REC Mode] nastavená na hodnotu [Highest Quality ] alebo na hodnotu [50p Quality ], nemôžete snímať fotografie počas nahrávania videozáznamov. Ak je navyše pre funkciu [Frame Rate] nastavená hodnota [25p], nemôžete snímať fotografie, keď kamkordér prejde do pohotovostného režimu nahrávania videozáznamov.

(Výstražný indikátor týkajúci sa nahrávania v režime 3D)
 • Vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom je príliš krátka. Zväčšite vzdialenosť alebo nastavte priblíženie na hodnotu W. Alebo vyberte hodnotu [Manual] pre funkciu [3D Depth Adjustment] a nastavte hĺbku. [Detaily]