Ak sa na obrazovke zobrazia hlásenia, postupujte podľa pokynov.

Výstražné indikátory

Cannot recognize the internal memory. Format and use again.
 • Interné nahrávacie médium kamkordéra nie je nastavené na predvolený formát. Použitie funkcie [Format] môže umožniť opätovné používanie kamkordéra. Takto sa odstránia všetky údaje na internom nahrávacom médiu. [Detaily]

Data error.
 • Počas čítania alebo zapisovania na interné nahrávacie médium kamkordéra sa vyskytla chyba.

 • Ak sa pred hlásením zobrazuje indikátor GPS, môže ísť o problém s prijímačom signálu GPS. Zapnite opäť svoj kamkordér.

 • Môže k tomu dôjsť počas nárazov na kamkordér.

 • Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?
HD movie management information is damaged. Create new information?
 • Súbor na správu záberov je poškodený. Keď zvolíte [Yes], vytvorí sa nový súbor na správu záberov. Staršie nahraté zábery na médiu nie je možné prehrávať (obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po vytvorení novej informácie spustíte funkciu [Repair Img. DB F.], možno budete môcť opäť prehrávať staré zaznamenané zábery. Ak to nepomôže, skopírujte záber pomocou dodávaného softvéru „PlayMemories Home“.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?
 • Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať videozáznamy, pretože neexistujú žiadne informácie na správu videozáznamov. Ak zvolíte [Yes], vytvoria sa nové informácie na správu a môžete nahrávať alebo prehrávať videozáznamy.

There is no HD movie management information. Create new information?
 • Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať videozáznamy, pretože neexistuje žiadna informácia na správu videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Ak zvolíte [Yes], vytvoria sa nové informácie na správu a budete môcť prehrávať a zaznamenávať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

 • Môžete nahrávať videozáznamy alebo fotografie v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?
The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?
Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?
 • Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať videozáznamy, pretože neexistujú žiadne informácie na správu videozáznamov. Ak zvolíte , vytvoria sa nové informácie na správu a môžete nahrávať alebo prehrávať videozáznamy.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included PC software.
 • Keďže databázové informácie o kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) boli poškodené, nastanú nezrovnalosti medzi informáciami v databáze a informáciami v súbore. Zvoľte , ak chcete zálohovať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a opravte databázový súbor. Zálohované videozáznamy nemôžete na kamkordéri pozerať. Pripojením kamkordéra k počítaču po oprave databázy môžete importovať zálohované videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ nainštalovanom v počítači. Nie je však zaručené, že bude možné importovať všetky videozáznamy do počítača.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.
 • Opakovane ste vykonali nahrávanie a vymazávanie alebo bola použitá pamäťová karta, ktorá bola formátovaná v inom zariadení. Skopírujte údaje, zálohujte ich v inom zariadení (napríklad v počítači) a potom formátujte pamäťovú kartu v kamkordéri. [Detaily]

 • Kapacita vloženej pamäťovej karty nie je dostatočná na skopírovanie videozáznamov. Použite odporúčanú pamäťovú kartu. [Detaily]

Recovering data.
 • Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa automaticky pokúsi dáta obnoviť.

Cannot recover data.
 • Zapisovanie údajov na médium kamkordéra zlyhalo. Pokusy na obnovenie údajov neboli úspešné.

Reinsert the memory card.
 • Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty. Ak indikátor stále bliká, pamäťová karta môže byť poškodená. Skúste použiť inú pamäťovú kartu.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.
 • Formátujte pamäťovú kartu. Upozorňujeme, že ak naformátujete pamäťovú kartu, všetky nahraté videozáznamy a fotografie sa odstránia. [Detaily]

Still picture folder is full. Cannot record still pictures.
 • Nie je možné vytvoriť priečinky s označením vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.

 • Naformátujte pamäťovú kartu alebo odstráňte priečinky pomocou počítača. [Detaily]

This memory card may not be able to record or play movies.
 • Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj kamkordér. [Detaily]

This memory card may not be able to record or play images correctly.
 • Použite odporúčanú pamäťovú kartu pre svoj kamkordér. [Detaily]

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.
 • Vložte znovu pamäťovú kartu.

External media cannot execute functions.
 • Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne vyberiete položky [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] nahrávacie médium.

 • Ak indikátor stále bliká, znovu pripojte externé mediálne zariadenie a potom sformátujte. Upozorňujeme, že ak naformátujete externé mediálne zariadenie, všetky v ňom nahraté videozáznamy a fotografie sa odstránia.

 • Ak nemôžete vykonať formátovanie, kamkordér nemusí podporovať externé médium alebo môže byť poškodené. Skúste s iným externým médiom.

Unable to access external media.
 • Externé médium používajte v stabilných podmienkach (prostredie bez vibrácií, pri izbovej teplote atď.).

 • Skontrolujte, či je zdroj externého mediálneho zariadenia zapojený.

Iné

Maximum number of images already selected.
 • Naraz môžete vybrať iba 100 záberov, ak chcete:

 • odstrániť videozáznamy alebo fotografie,

 • chrániť alebo zrušiť ochranu videozáznamov alebo fotografií,

 • kopírovať videozáznamy alebo fotografie.

Data protected.
 • Pokúšate sa odstrániť chránené údaje. Zrušte ochranu údajov.