Informácie o GPS (HDR-TD20VE)

Systém GPS (Global Positioning System) je systém, ktorý vypočítava geografickú polohu na základe údajov vysoko presných amerických vesmírnych satelitov. Tento systém vám umožňuje zistiť vašu presnú polohu na Zemi. Satelity GPS sú umiestnené na 6 obežných dráhach vo výške približne 20 000 km nad zemským povrchom. Systém GPS pozostáva z 24 alebo viac satelitov GPS. Prijímač GPS prijíma rádiové signály zo satelitov a vypočítava aktuálnu polohu prijímača na základe informácií z obežnej dráhy (kalendárne údaje), trvania prenosu signálu atď.
Určovanie polohy sa nazýva „triangulácia“. Prijímač GPS dokáže vypočítať zemepisnú šírku a dĺžku polohy na základe signálov z 3 alebo viacerých satelitov.
 • Keďže poloha satelitov GPS sa neustále mení, môže sa stať, že v závislosti od miesta a času používania kamkordéra môže určenie polohy trvať dlhšie, alebo sa poloha nemusí dať určiť vôbec.

 • Systém „GPS“ sa používa na určovanie geografickej polohy na základe rádiových signálov zo satelitov GPS. Vyhnite sa používaniu kamkordéra na miestach, kde sú signály blokované alebo odrážané, ako sú zatienené miesta obkolesené budovami alebo stromami atď. Kamkordér používajte pod otvorenou oblohou.

 • Informácie o polohe nie je možné zaznamenať na miestach alebo v situáciách, kde rádiové signály zo satelitov GPS nemôžu dosiahnuť kamkordér, ako napríklad v týchto prípadoch:

 • v tuneloch, vo vnútri alebo v tieni budov,

 • medzi vysokými budovami alebo na úzkych uliciach obkolesených budovami,

 • na miestach v podzemí, na miestach obkolesených hustými stromami, pod visutými mostmi alebo na miestach, kde dochádza k vzniku magnetických polí, ako napríklad v blízkosti vedenia vysokého napätia,

 • v blízkosti zariadení vytvárajúcich rádiové signály rovnakého frekvenčného pásma ako kamkordér: v blízkosti 1,5 GHz mobilných telefónov atď.

Informácie o chybách určovania polohy

 • Ak sa premiestnite ihneď po zapnutí prepínača napájania do polohy ON, určenie polohy kamkordéra môže trvať dlhšie, než keby ste zostali na tom istom mieste.

 • Chyba spôsobená polohou satelitov GPS.

  Kamkordér automaticky začne so zisťovaním vašej aktuálnej polohy po prijatí rádiových signálov z 3 alebo viacerých satelitov GPS. Chyba určovania polohy povolená satelitmi GPS je približne 10 m. V závislosti od okolitého prostredia vašej polohy môže byť chyba určenia polohy väčšia. V takom prípade sa vaša aktuálna poloha nemusí zhodovať s miestom na mape určenom na základe informácií systému GPS. Okrem toho sú satelity GPS kontrolované Ministerstvom obrany USA a stupeň presnosti môže byť zmenený zámerne.
 • Chyba počas procesu určovania polohy.

  Kamkordér počas určovania polohy priebežne zisťuje informácie o polohe. Medzi získaním informácií o polohe a zaznamenaním informácií do záberu je malý časový rozdiel, preto sa skutočná poloha nahrávania nemusí presne zhodovať s miestom určeným na mape na základe informácií systému GPS.

Obmedzenia používania systému GPS

 • Používajte systém GPS v súlade s nariadeniami krajín alebo oblastí, v ktorých ich používate.

Údaje máp

 • Kamkordér obsahuje údaje máp pre nasledujúce krajiny alebo oblasti. Európa, Japonsko, Severná Amerika, Oceánia, atď.

 • Vstavanú mapu poskytli tieto spoločnosti: mapu Japonska poskytla spoločnosť Zenrin Co., Ltd., ostatné oblasti poskytla spoločnosť NAVTEQ.

 • Zahrnuté údaje máp sú platné k dátumu výroby tejto príručky.

 • Mapy systému GPS sa zobrazujú v 2-rozmernej grafike okrem určitých miest v Japonsku, ktoré sa zobrazujú 3-rozmerne.

 • Sever sa na mape zobrazuje vždy hore.

 • Jazyk na mape nie je možné zmeniť.

 • Údaje mapy nemožno aktualizovať.

 • Mierka mapy je 25 m až 6 000 km.

Zemepisný súradnicový systém

 • Používa sa zemepisný súradnicový systém „WGS-84“.

Autorské práva

 • Na údaje máp kamkordéra sa vzťahujú autorské práva. Neautorizované kopírovanie alebo iné používanie údajov máp môže byť v rozpore s autorskými právami.

Navigačná funkcia

 • Kamkordér neobsahuje funkciu navigácie, ktorá využíva systém GPS.