Informácie o používaní a údržbe

Informácie o nastavení jazyka

 • Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú informácie na obrazovke, ktoré môžu byť uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné, zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete používať kamkordér.

Informácie o nahrávaní

 • Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.

 • Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy kamkordéra, nahrávacieho média atď.

 • Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so systémom PAL.

 • Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.

Prezeranie 3D videozáznamov

 • Niektorí ľudia môžu mať pri sledovaní 3D videozáberov nepríjemné pocity (napr. pnutie v očiach, únavu alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča, aby si každý pri sledovaní 3D videozáberov pravidelne dával prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, čo je pre vás najlepšie. Ak budete mať akékoľvek nepríjemné pocity, mali by ste prestať sledovať 3D videozábery, kým tieto pocity neprestanú, a v prípade potreby sa poraďte s lekárom. Mali by ste si tiež prečítať návod na použitie k akémukoľvek inému zariadeniu alebo médiu, ktoré používate s týmto výrobkom. Zrak malých detí (najmä vo veku do šesť rokov) sa stále vyvíja. Skôr než dovolíte svojim deťom sledovať 3D videozábery, poraďte sa s lekárom (napr. detským alebo očným). Dospelí by mali dohliadať na malé deti, aby sa uistili, že dodržiavajú uvedené odporúčania.

Poznámky k používaniu

 • Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie médium, nahraté zábery nemusí byť možné prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu vyskytnúť iné poruchy.

 • vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo bliká indikátor prístupu,

 • vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra striedavého prúdu z kamkordéra alebo vystavovanie kamkordéra mechanickým nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo blikajú indikátory (Videozáznam)/ (Fotografia) alebo indikátor prístupu.

 • Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov nahratých záberov.

 • Kamkordér používajte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Panel LCD

 • Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené) bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie.

A: Biele, červené, modré alebo zelené bodky
B: Čierne bodky

Informácie o tejto príručke, ilustráciách a informáciách na obrazovke

 • Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby boli názornejšie.

 • Dizajn a špecifikácie kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 • Interná pamäť kamkordéra a pamäťové karty sa v tejto príručke označujú ako „nahrávacie médiá“.

 • Disk DVD nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke označuje ako nahrávací disk AVCHD.

 • Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi jednotlivými modelmi, názov modelu je uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane kamkordéra.

Informácie o používaní a údržbe

 • Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný.

 • Kamkordér nedržte za nasledujúce časti.


Kovový kryt
Obrazovka LCD
Batéria
Built-in USB Cable
Kryt konektora • Slnko nesnímajte priamo. Môže to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba pri slabšom svetle, napríklad za súmraku.

 • Kamkordér používajte v súlade s miestnymi nariadeniami.

 • Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:

 • na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom mieste. Nikdy ich nevystavujte teplotám nad 60 ˚C, ako napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa zdeformovať alebo poškodiť,

 • v silnom magnetickom poli alebo na mieste vystavenom pôsobeniu mechanických vibrácií. Kamkordér nemusí pracovať správne,

 • na mieste vystavenom silným rádiovým vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže nesprávne nahrávať,

 • v blízkosti zariadení na príjem vysielaného signálu, ako je napríklad televízor alebo rádio. Môže sa vyskytnúť šum,

 • na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom prašnom prostredí. Po vniknutí piesku alebo prachu do kamkordéra už kamkordér nemusí pracovať správne. Táto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť,

 • v blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môžu byť obrazovka LCD alebo objektív vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ktoré poškodzuje obrazovku LCD.

 • Kamkordér používajte pri napájaní jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo napájaní 8,4 V DC (sieťový adaptér striedavého prúdu).

 • Ak chcete prístroj používať pri napájaní jednosmerným alebo striedavým prúdom, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode na používanie.

 • Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil (napríklad od dažďa alebo od morskej vody). Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať správne. Táto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť,

 • Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

 • S prístrojom zaobchádzajte jemne, nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte zaobchádzaniu s objektívom.

 • Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD zatvorte.

 • Kamkordér pri používaní nezakrývajte predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.

 • Pri odpájaní napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.

 • Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.

 • Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú batériu.

 • Kovové kontakty udržujte v čistote.

 • Ak z batérie vytečie kvapalný elektrolyt:

 • obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony,

 • zmyte všetku kvapalinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou,

 • ak sa vám kvapalina dostane do očí, vymyte ich dostatočným množstvom vody a navštívte lekára.

Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate

 • Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.

 • Pred uskladnením batériu úplne vybite.

Poznámka k teplote kamkordéra/batérie

 • Keď je teplota kamkordéra alebo batérie extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať, že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať. Kamkordér disponuje ochrannými funkciami pre takéto situácie. V takomto prípade sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor.

Poznámky k nabíjaniu pomocou kábla USB

 • Nemôžeme zaručiť, že kamkordér bude možné použiť s každým počítačom.

 • Ak pripojíte kamkordér k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, bude sa používať náboj batérie prenosného počítača. V takomto prípade neponechávajte kamkordér pripojený k počítaču.

 • Nabitie pomocou osobne zostaveného počítača, konvertovaného počítača alebo USB rozbočovača sa nedá zaručiť. V závislosti od zariadenia USB používaného s počítačom sa môže stať, že kamkordér nemusí pracovať správne.

Ak je kamkordér pripojený k počítaču alebo k príslušenstvu

 • Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte, kamkordér nemusí pracovať správne.

 • Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu pomocou komunikačných káblov skontrolujte, či zasúvate zástrčku konektora správnym spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť koncový konektor a viesť k poruche kamkordéra.

 • Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov nahratých záberov.

Poznámky k voliteľnému príslušenstvu

 • Odporúčame vám používať pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony.

 • Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Active Interface Shoe

 • Active Interface Shoe napája príslušenstvo, ako je napríklad videa, blesk alebo mikrofón (predáva sa samostatne). Príslušenstvo je možné zapnúť alebo vypnúť po otvorení alebo zatvorení obrazovky LCD kamkordéra. Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom k príslušenstvu.

 • Active Interface Shoe obsahuje zabezpečovacie zariadenie na pevné prichytenie príslušenstva. Ak chcete príslušenstvo pripojiť, zatlačením a posunutím ho nasuňte a potom zatiahnite skrutku. Ak chcete príslušenstvo odpojiť, uvoľnite skrutku a stlačte a vysuňte príslušenstvo.

 • Ak je počas nahrávania videozáznamov pripojený k držiaku externý blesk (predáva sa samostatne), vypnite ho. Zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.

 • Externý blesk (predáva sa samostatne) a vstavaný blesk nemôžete používať zároveň.

 • Keď je pripojený externý mikrofón (predáva sa samostatne), má prednosť pred vstavaným mikrofónom.

Poznámky k bezdrôtovému diaľkovému ovládaču

 • Pred použitím bezdrôtového diaľkového ovládača odstráňte ochrannú fóliu (A).

 • Ak chcete ovládať svoj kamkordér, nasmerujte bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor diaľkového ovládača.

 • Ak sa prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládača určitý čas neodosielajú žiadne príkazy, svetlomodrý rám zmizne. Ak znova stlačíte niektoré z tlačidiel /// alebo tlačidlo ENTER, rám sa zobrazí na tom istom mieste, na ktorom sa naposledy zobrazoval.

 • Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa nedajú vybrať pomocou tlačidiel ///.


Výmena batérie bezdrôtového diaľkového ovládača

 1. Stlačte plôšku (A) a nechtom vysuňte puzdro na batériu.

 1. Novú batériu umiestnite tak, aby znak + smeroval nahor.

 1. Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do bezdrôtového diaľkového ovládača, kým nezaznie cvaknutie.

 • Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač nemusí pracovať správne. V takom prípade nahraďte batériu novou lítiovou batériou Sony CR2025. Pri použití batérie iného typu môže dôjsť k požiaru alebo explózii.

Obrazovka LCD

 • Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému poškodeniu.

 • Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový obraz. Nejde o poruchu.

 • Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.

Zaobchádzanie s krytom zariadenia

 • Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo kamkordéra mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou mäkkou handričkou.

 • Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim situáciám:

 • používaniu chemikálií, napríklad riedidla, benzínu, alkoholu, chemických látok, repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému;

 • manipulácii s kamkordérom rukami znečistenými od vyššie uvedených látok;

 • dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu zariadenia v kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi.

Čistenie obrazovky LCD a blesku

 • Ak sa obrazovka LCD alebo blesk zašpinia odtlačkami prstov alebo od prachu, odporúča sa očistiť ich jemnou handričkou.

Údržba a skladovanie objektívu

 • Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa na povrchu objektívu nachádzajú odtlačky prstov,

 • ak sa tento produkt používa v horúcom alebo vlhkom prostredí,

 • ak sa objektív používa v prostredí s vysokým obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.

 • Po poutieraní objektívu sa odporúča použiť funkciu [Auto 3D Lens Adjust].

 • Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a bezprašnom mieste.

 • Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.