Łatwe zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym


Filmy i zdjęcia można zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym (urządzeniu pamięciowym USB), np. na zewnętrznym dysku twardym. Po zapisaniu obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym dostępne będą następujące funkcje.
 • Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery można odtworzyć obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.

 • Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do komputera można zaimportować obrazy do komputera przy użyciu wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home”.

Uwagi
 • Do tego potrzebna jest przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży).

 • Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego.

 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

 1. Podłączyć kamerę do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pośrednictwem przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

A: Przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży)
 • Przewodu USB nie wolno odłączać, gdy na ekranie LCD wyświetlana jest informacja [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].

 • Po wyświetleniu informacji [Napr. danych obrazu] na ekranie kamery należy wybrać .

 1. Wybrać [Kopiuj.] na ekranie kamery.

 • HDR-CX730E
  Na podłączonym urządzeniu pamięciowym można teraz zapisać niearchiwizowane jeszcze filmy i zdjęcia zapisane na karcie pamięci (włożonej do kamery).
  HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
  Na podłączonym urządzeniu pamięciowym można teraz zapisać niearchiwizowane jeszcze filmy i zdjęcia przechowywane na jednym z nośników zapisu kamery wybranym w pozycji [Wybór nośnika].

 • Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku nowo zarejestrowanych obrazów w kamerze.

 • Odłączyć zewnętrzne urządzenie pamięciowe i wybrać , gdy kamera znajduje się w trybie oczekiwania na odtwarzanie (wyświetlany jest ekran Podgląd Wydarzeń lub Indeks Wydarzeń).

Usuwanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego

 1. W punkcie 2 powyżej wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.].

 1. Aby usunąć obrazy, należy wybrać kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kasuj], po czym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

Uwagi
 • Mogą wystąpić problemy z obsługą zewnętrznych urządzeń pamięciowych z funkcją kodowania.

 • W przypadku kamery do dyspozycji jest system plików FAT. Jeżeli nośnik zapisu zewnętrznego urządzenia pamięciowego został sformatowany przykładowo w systemie plików NTFS, zewnętrzne urządzenie pamięciowe należy przed użyciem sformatować z poziomu kamery. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery pojawi się ekran formatowania. Przed przystąpieniem do operacji formatowania należy sprawdzić, czy przypadkiem na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym zostały wcześniej zapisane ważne dane.

 • Nie można zagwarantować poprawnego działania z wszystkimi urządzeniami spełniającymi wymagania.

 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych zewnętrznych urządzeń pamięciowych można znaleźć w witrynie wsparcia technicznego firmy Sony w danym kraju lub regionie.

 • Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym jest wolne miejsce, nie można tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej poniższe wartości.

 • Filmy w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD): Maks. 3 999

 • Filmy w standardowej rozdzielczości obrazu (STD): Maks. 9 999

 • Zdjęcia: Maks. 40 000

 • Jeżeli kamera nie rozpoznaje zewnętrznego urządzenia pamięciowego, należy spróbować wykonać poniższe czynności:

 • Ponownie podłączyć przejściówkę USB do kamery.

 • Jeżeli zewnętrzne urządzenie pamięciowe zaopatrzone jest w przewód zasilający, należy podłączyć go do gniazda elektrycznego.

 • Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od rodzaju rejestrowanych obrazów.

 • Nie można kopiować obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego na wewnętrzny nośnik zapisu kamery.