Vodič kroz fotoaparat

Ovaj fotoaparat sadrži interni funkcijski vodič. To vam omogućuje da prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
Odabranu funkciju možete koristiti nakon što pročitate vodič.
  1. Pritisnite tipku MENU.

  1. Odaberite željenu stavku izbornika MENU s / na kotačiću za upravljanje.

  1. Pritisnite tipku / (Vodič kroz fotoaparat).

Prikazuje se vodič za rad za stavku izbornika MENU koju ste odabrali u koraku 2.
  1. Koristite / kako biste se prebacivali između zaslona sažetka, rada i pojedinosti.

  • Kad se na zaslonu prikaže [Koristi ovu funkciju], odaberite stavku za prebacivanje na taj način rada.

  • Ako pritisnete tipku / (Vodič kroz fotoaparat) kad se zaslon MENU ne prikazuje, vodič možete pretraživati pomoću ključnih riječi ili ikona.

  1. Pritisnite tipku / (Vodič kroz fotoaparat) za izlaz iz vodiča.