Praćenje fokusa

Fotoaparat prati predmet i automatski podešava izoštravanje čak i ako se predmet kreće.
  1. Na kotačiću za upravljanje pritisnite .

Pojavit će se ciljni okvir.
  1. Ciljni kadar stavite iznad objekta kojeg želite izoštriti i pritisnite .

Praćenje počinje.
  1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

  1. Za prekid funkcije praćenja fokusa prije snimanja, ponovo pritisnite .

Praćenje lica
Ako koristite funkciju praćenja fokusa dok je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, možete odabrati lice kojem će se dati prioritet i registrirati to lice u fotoaparatu. Čak i ako registrirano lice nestane s zaslona, kad se ponovo pojavi na njemu, fotoaparat se fokusira na njega.
  • Kad se navedeno lice registrira u memoriju fotoaparata i koristite funkciju Snimanje osmijeha, fotoaparat traži osmijeh samo tog lica.

Napomene
  • Praćenje fokusa nije dostupno u sljedećim situacijama:

  • Kad se koriste funkcije zumiranja izuzev optičkog zuma

  • Kad se [Izoštravanje] postavi na [Fleksibilni Spot AF], [Poluručno] ili [Ručno izoštravanje]

  • Praćenje fokusa automatski će se poništiti kada objekt nestane sa zaslona ili se ne može pratiti. Ipak, ako je cilj praćenja fokusa određeno lice, fotoaparat nastavlja pratiti to lice čak i ako ono nestane sa zaslona.

Povezana tema