Način prikaza

Omogućuje odabir formata prikaza za slike.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Način prikaza) željeni način na kotačiću za upravljanje


(Prikaz datuma)
Prikazuje slike po datumu.

(Prikaz mape (Fotografije))
Prikazuje slike.

(Prikaz mape (MP4))
Prikazuje videozapise u formatu MP4.

(AVCHD prikaz)
Prikazuje videozapise u formatu AVCHD.

Napomena
  • Kad se za snimanje slika koristi interna memorija, Način prikaza je podešen na Prikaz mape.

Prikaz kalendara

  1. MENU (Način prikaza) [Prikaz datuma] na kotačiću za upravljanje

  1. Polugu W/T (zum) više puta pomaknite na stranu W () dok se ne prikaže Kalendar.

Pomoću kotačića za upravljanje odaberite /, a zatim odaberite mjesec kojeg želite prikazati. Odaberite datum i pritisnite kako biste slike odabranog datuma pregledali u indeksnom načinu.

Pregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom

Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat otkrije slike koje nisu registrirane u datoteci slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazat će se zaslon za registraciju s porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«.
Kako biste mogli vidjeti neregistrirane slike trebate ih registrirati odabirom [OK].
  • Kako biste uspješno registrirali slike, baterija mora imati dostatan kapacitet. Ako se za registriranje slika koristi baterija s malim kapacitetom, možda neće biti moguće prebaciti sve podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni.