Zaštita

Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Zaštita) željeni način na kotačiću za upravljanje

  1. [OK]


(Ova slika)
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
  1. Nakon koraka 2, odaberite sliku koju ćete zaštititi, pa pritisnite .

Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje znaka .
  1. MENU [OK]

(Post. sve nepr. snim. slike.)
Odjednom zaštitite sve slike u odabranoj skupini brzo snimljenih slika u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.
(Ukl. sve nepr. snim. slike.)
Isključite zaštitu svih zaštićenih slika u odabranoj skupini brzo snimljenih slika u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.

Napomena
  • Kad se za snimanje slika koristi interna memorija, Način prikaza je podešen na Prikaz mape.

Za skidanje zaštite

Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i pritisnite na kotačiću za upravljanje, postupak je isti kao kod postavljanja zaštite. Indikator će nestati i zaštita je skinuta.