Povezivanje fotoaparata na računalo

  1. Spojite fotoaparat na svoje računalo mikro USB kabelom (isporučeno) (A).

  • Kad spajate fotoaparat na računalo mikro USB kabelom, napajanje s računala započinje ako je [USB napajanje] postavljeno na [Uključeno]. ([Uključeno] je zadana postavka).

Povezana tema