Poruke

U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
 • Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Ovisno o uvjetima i vrsti baterijske jedinice, kad indikator započne treperiti preostalo je kapaciteta za još 5 do 10 minuta rada.

Koristi se samo s kompatibilnom baterijom.
 • Umetnuta baterija nije baterijska jedinica vrste NP-BG1 ili NP-FG1.

Aparat se pregrijava Pustite da se ohladi
 • Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.

Pogreška u internoj memoriji
 • Isključite i uključite fotoaparat.

Ponovno umetnite memorijsku karticu.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

 • Kontakti memorijske kartice su prljavi.

 • Memorijska kartica je oštećena.

Memorijska kartica nije pravilno formatirana.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Moguća nepravilnost u reprodukciji ili snimanju fotografija sa ove memorijske kartice.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Prelivanje bafera. Zapis na mediju nije završen na vrijeme.
 • Ako koristite memorijsku karticu na kojoj se učestalo zapisuju i brišu podaci, ili je formatirana na drugom fotoaparatu, podaci će se možda sporo zapisivati. Prvo sve podatke na kartici kopirajte na računalo, a zatim ponovno formatirajte karticu prije korištenja. [Pojedinosti]

 • Brzina zapisivanja podataka na memorijsku karticu koju koristite nije dovoljna za snimanje videozapisa. Trebate koristiti »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) ili SD karticu (Klasa 4 ili brža).

Memorijska kartica je blokirana. Proverite zarez.
 • Koristite memorijsku karticu s preklopnikom zaštite upisa, pa je preklopnik postavljen u položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.

Ova memorijska kartica je samo za čitanje.
 • Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.

Zapis na memorijsku karticu nije izvršen ispravno Regenerirajte podatake
 • Ponovo umetnite memorijsku karticu i odaberite [OK] kako biste vratili podatke.

Nema slika
 • U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

 • Na memorijskoj kartici u ovoj mapi nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

Nema fotografija
 • Nema 3D slika koje se mogu reproducirati u načinu [3D gledanje].

 • Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.

Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
 • Pokušali ste izbrisati mapu s datotekom koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku u računalu, zatim izbrišite mapu.

Pogreška u mapi. Snimanje u odabranu mapu nije moguće. Odaberite drugu mapu.
 • Mapa s prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: kao 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite drugu mapu [Pojedinosti] ili izradite drugu mapu [Pojedinosti].

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
 • Mapa koja počinje nazivom s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete izrađivati mape.

Isprazni sadržaj mape
 • Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži jednu ili više datoteka. Najprije izbrišite sve datoteke u mapi, zatim izbrišite mapu.

Zaštićena mapa.
 • Pokušali ste izbrisati mapu koja je na računalu zaštićena od izmjena.

Pogreška s datotekom.
 • Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
  Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

Mapa samo za čitanje
 • Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugu mapu. [Pojedinosti]

Datoteka zaštićena
Veličina slike prekoračila je ograničenje
 • Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.

Nije moguće otkriti lice za retuširanje
 • U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.

(Indikator vibracija)
 • Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Koristite bljeskalicu ili pričvrstite fotoaparat na stativ.

Ova memorijska kartica ne podržava MP4 12M.
Ova memorijska kartica ne podržava MP4 6M.
 • Za snimanje videozapisa preporučuje se korištenje »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo« ili SD kartice (Klasa 4 ili brža).

Videozapis s drugačijim formatom video signala od ovog uređaja je snimljen. Nije dostupno snim. u ovom formatu videozap.
Isključite napajanje i ponovo ga uključite
 • Problem s objektivom.

Najveći broj slika već je odabran.
 • Kad koristite [TransferJet], možete odabrati do 10 datoteka.

 • Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.

 • Možete dodati (nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka.

Pogreška pri reprodukciji glazbe
 • Izbrišite glazbenu datoteku ili je zamijeniti sa drugom glazbenom datotekom.

 • Pokrenite [Isprazni glazbu], zatim učitajte novu glazbenu datoteku.

Pogreška pri formatiranju glazbe
 • Pokrenite [Isprazni glazbu].

Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane.
 • Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.

Priprema datoteke slikovne baze podataka. Molimo pričekajte.
 • Kad se slike izbrišu pomoću računala i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu i sl.

 • Nakon formatiranja memorijske kartice bit će izrađena neophodna datoteka slikovne baze podataka.

 • Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizaciju po datumu u datoteci baze podataka. Da biste registrirali dodatne slike u datoteci slikovne baze podataka, izbrišite slike u [Prikaz datuma].

Pronađene nedosljednosti u datoteci slik. baze podataka. Regeneriši podatke.
 • AVCHD videozapisi se ne mogu snimiti ili reproducirati jer je datoteka slikovne baze podataka oštećena. Za popravak datoteke slikovne baze podataka slijedite upute na zaslonu.

 • Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka fotoaparata niti reprodukcija iz moda [Prikaz datuma]. Pomoću »PlayMemories Home« na računalu napravite sigurnosnu kopiju svih slika i iskoristite je za obnovu podataka na memorijskoj kartici.

Pogrešk. datoteke slikovne baze podataka Podatke nije moguće regenerirati.
 • Kopirajte sve slike na računalo pomoću »PlayMemories Home«, zatim formatirajte memorijsku karticu ili internu memoriju. [Pojedinosti]
  Za ponovno pregledavanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega pomoću »PlayMemories Home«.

Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature.
 • Fotoaparat se zagrijao. Pohranjivanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.

Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata.
 • Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tijekom video snimanja. Molimo pričekati dok temperatura ne padne.

 • Fotoaparat će se početi zagrijavati ako video snimanje predugo traje. Prekinite video snimanje.

Spajanje nije uspelo
 • Provjerite TransferJet prijemnu jedinicu i ispravno prenesite podatke. [Pojedinosti]

Neke datoteke nisu poslane
Neke datoteke nisu primljene
 • Ili se tijekom prijenosa slike veza prekinula ili je prijenos prekinut jer se napunila memorija uređaja. Provjerite raspoloživi memorijski kapacitet i ponovno pokušajte prenijeti podatke pomoću TransferJet.

 • Možda nećete moći primiti određene slike u zavisnosti od slika.