Jeżeli na ekranie wyświetlane są komunikaty, należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Wskaźniki ostrzegawcze

Nie można rozpoznać pamięci wewnętrznej. Proszę sformatować i użyć ponownie. (HDR-GW77E/GW77VE)
 • Wewnętrzny nośnik zapisu kamery ma ustawiony inny format niż domyślny. Wykonanie operacji [Format] może umożliwić korzystanie z kamery. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych znajdujących się na wewnętrznym nośniku zapisu. [Szczegóły]

Błąd danych.
 • Wystąpił błąd podczas odczytu lub zapisu danych na wewnętrznym nośniku zapisu kamery (HDR-GW77E/GW77VE).

 • Jeżeli przed komunikatem widoczny jest wskaźnik GPS, problem może dotyczyć odbiornika GPS. Włączyć ponownie kamerę (HDR-GW55VE/GW77VE).

 • Może się to zdarzyć, gdy kamera jest narażona na wstrząsy.

 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem filmów nagranych na innych urządzeniach.

Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz utworzyć nowy plik?
Informacje zarządzania filmami HD są uszkodzone. Utworzyć nowe?
 • Plik zarządzania jest uszkodzony. Wybór [Tak] spowoduje utworzenie nowego pliku zarządzania. Nie można odtworzyć starych obrazów nagranych na nośniku (pliki obrazów nie są uszkodzone). Uruchomienie funkcji [Napr. danych obrazu] po utworzeniu nowych informacji być może pozwoli odtworzyć stare obrazy. Jeżeli się to nie uda, należy skopiować pliki obrazów za pomocą wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home”.

Nie ma pliku bazy danych obrazu. Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów. Utworzyć nowy plik?
Brak informacji zarządzania filmami HD. Utworzyć nowe?
 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu [Tak] zostaną utworzone nowe informacje do zarządzania i będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy danych obrazu?
Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz naprawić plik danych obrazu?
W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Nie można nagrywać lub odtwarzać filmów HD. Naprawić plik?
 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu zostaną utworzone nowe informacje do zarządzania i będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.

W pliku bazy danych wykryto niezgodności. Wykonać kopię zapasową i odzyskać dane.
Po odzyskaniu danych zaimportuj je używając dołączonego oprogramowania PC
 • Z uwagi na uszkodzenie bazy danych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) występują niezgodności między informacjami z bazy danych a informacjami z pliku. Wybierając , utworzyć kopię zapasową filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) i naprawić plik bazy danych. Kopie zapasowe filmów nie są widoczne w kamerze. Po podłączeniu kamery do komputera i przeprowadzonej naprawie bazy danych istnieje możliwość zaimportowania do komputera zapasowych kopii filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu zainstalowanego na komputerze dołączonego programu „PlayMemories Home”. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie filmy uda się zaimportować do komputera.

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.
 • Operacje nagrywania i kasowania były wykonywane wielokrotnie lub używana karta pamięci została sformatowana z poziomu innego urządzenia. Wykonać kopię zapasową danych na innym urządzeniu (np. na komputerze), po czym sformatować kartę pamięci z poziomu kamery. [Szczegóły]

 • Rozmiar włożonej karty pamięci jest niewystarczający do skopiowania filmu lub filmów. Użyć zalecanej karty pamięci. [Szczegóły]

Odzyskiwanie danych.
 • Jeżeli zapis danych nie został przeprowadzony prawidłowo, w kamerze automatycznie podejmowana jest próba odzyskania danych.

Nie można odzyskać danych.
 • Zapisanie danych na nośniku kamery nie powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem.

Włóż ponownie kartę pamięci.
 • Kilkakrotnie wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci. Jeżeli po tej operacji wskaźnik dalej miga, karta pamięci może być uszkodzona. Spróbować użyć innej karty pamięci.

Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.
 • Sformatować kartę pamięci. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych filmów i zdjęć. [Szczegóły]

Folder zdjęć pełny. Nie można nagrywać zdjęć.
 • Nie można utworzyć folderów o numerze większym niż 999MSDCF. Nie można tworzyć folderów ani usuwać utworzonych folderów z poziomu kamery.

 • Sformatować kartę pamięci lub usunąć foldery z poziomu komputera. [Szczegóły]

Dla tej karty pamięci nagrywanie i odtwarzanie filmów może być niemożliwe.
Dla tej karty pamięci prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być niemożliwe.
 • Używać karty pamięci zalecanej w przypadku opisywanej kamery. [Szczegóły]

Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu. Dane mogą być uszkodzone.
 • Włożyć ponownie kartę pamięci.

Inne

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.
 • Maksymalnie można wybrać 100 obrazów jednocześnie przy operacjach:

 • Usuwanie filmów i zdjęć

 • Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie ochrony

 • Kopiowanie filmów i zdjęć

Dane zabezpieczone.
 • Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych danych. Anulować ochronę danych.