Funkcja GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)

System GPS (Global Positioning System) ustala położenie geograficzne, wykorzystując dokładne dane z amerykańskich satelitów. Ten system pozwala wskazać dokładne położenie na ziemi. Satelity systemu GPS znajdują się na 6 orbitach, mniej więcej 20 000 km nad Ziemią. System GPS obejmuje co najmniej 24 satelity GPS. Odbiornik GPS odbiera sygnały radiowe z satelitów i oblicza dokładną lokalizację odbiornika na podstawie informacji o orbitach (dane z rocznika astronomicznego), czasu przesyłania sygnału itp.
Ustalanie położenia określane jest mianem „triangulacji”. Odbiornik GPS może określić szerokość i długość geograficzną danego miejsca w oparciu o sygnały odbierane z co najmniej 3 satelitów.
 • Ze względu na stale zmieniające się położenia satelitów GPS, ustalenie pozycji przez odbiornik może zajmować więcej czasu niż zwykle, albo w ogóle nie będzie możliwe w przypadku pewnych lokalizacji lub godzin korzystania z kamery.

 • „GPS” to system umożliwiający określanie położenia geograficznego za pomocą triangulacji sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać korzystania z kamery w miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub odbijane, na przykład w zacienionych miejscach otoczonych budynkami lub drzewami itp. Kamery należy używać na otwartej przestrzeni.

 • Jeżeli kamera nie jest w stanie odebrać sygnałów z satelitów GPS w poniższych sytuacjach lub lokalizacjach, zarejestrowanie informacji o lokalizacji może być niemożliwe:

 • W tunelach, w budynkach lub w ich cieniu.

 • Pomiędzy wysokimi budynkami lub w wąskich uliczkach otoczonych budynkami.

 • W miejscach znajdujących się pod ziemią, w miejscach gęsto zadrzewionych, pod wiszącymi mostami lub w miejscach występowania pól magnetycznych, np. w pobliżu kabli wysokiego napięcia.

 • W sąsiedztwie urządzeń wytwarzających sygnały radiowe w tym samym paśmie częstotliwości co kamera: w sąsiedztwie telefonów komórkowych lub innych urządzeń pracujących w paśmie 1,5 GHz.

Błędy triangulacji

 • Błąd powodowany pozycją satelitów GPS
  Kamera automatycznie wykonuje triangulację bieżącego miejsca, gdy odbiera sygnały radiowe z co najmniej 3 satelitów GPS. Dozwolona tolerancja błędu triangulacji w przypadku satelitów GPS wynosi około 10 m. W pewnych warunkach terenowych błąd triangulacji może ulec zwiększeniu. W takim przypadku lokalizacja użytkownika może nie odpowiadać lokalizacji na mapie podanej na podstawie informacji z systemu GPS. Obecnie satelity GPS są kontrolowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i stopień dokładności może zostać celowo zmieniony.

 • Błąd podczas triangulacji
  Podczas wykonywania triangulacji kamera regularnie odbiera dane o pozycji. Informacja o lokalizacji jest rejestrowana na obrazie z opóźnieniem w stosunku do jej uzyskania, dlatego rzeczywista lokalizacja rejestracji obrazu może być nieco inna niż lokalizacja na mapie ustalona w oparciu o system GPS.

Ograniczenia dotyczące korzystania z systemu GPS

 • Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie i w określonej sytuacji.

Dane map

 • Kamera zawiera dane do map następujących krajów/regionów: Europa, Japonia, Ameryka Północna, Oceania itd.

 • Dostarczone mapy zostały opracowane przez następujące firmy: mapa Japonii przez Zenrin Co., Ltd., mapy pozostałych obszarów przez NAVTEQ.

 • Dane map są aktualne na dzień wydania niniejszej instrukcji.

 • Mapy systemu GPS będą wyświetlane jako 2-wymiarowe obiekty graficzne z wyjątkiem niektórych charakterystycznych miejsc w Japonii, dostępnych w postaci 3-wymiarowej.

 • Górna część mapy zawsze wskazuje północ.

 • Nie można zmienić języka na mapie.

 • Nie można aktualizować danych mapy.

 • Skala mapy wynosi 25 m do 6 000 km.

Układ współrzędnych geograficznych

 • Wykorzystano układ współrzędnych geograficznych „WGS-84”.

Prawa autorskie

 • Dane map w kamerze podlegają ochronie praw autorskich. Nieautoryzowane kopiowanie danych mapy lub wykorzystywanie ich w inny sposób może być niezgodne z ustawami o prawach autorskich.

Funkcja nawigacji

 • Kamera nie jest wyposażona w funkcję nawigacji opartej na systemie GPS.