Informacje o użytkowaniu i konserwacji

Ustawienie języka

 • Do ilustracji procedur obsługi wykorzystano zrzuty ekranu w danym języku. W razie potrzeby, przed przystąpieniem do korzystania z kamery należy zmienić język napisów na ekranie.

Nagrywanie

 • Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić działanie tej funkcji, aby upewnić się, że obraz i dźwięk zostaną nagrane bez problemów.

 • Nie jest przewidziana żadna rekompensata za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie kamery, nośnika itp.

 • Telewizyjne systemy kodowania kolorów różnią się w zależności od kraju/regionu. Odtwarzanie nagrań z kamery możliwe jest na ekranie telewizora pracującego w systemie PAL.

 • Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie praw autorskich.

Uwagi dotyczące eksploatacji

 • Nie wolno wykonywać poniższych czynności. (w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia nośnika zapisu, mogą wystąpić problemy z odtworzeniem nagrania, nagranie może zostać utracone albo mogą wystąpić inne nieprawidłowości):

 • wyjmować karty pamięci, gdy świeci lub miga lampka dostępu;

 • odłączać akumulatora lub zasilacz sieciowy od kamery, ani dopuszczać do wstrząsów lub drgań mechanicznych, gdy świecą lub migają lampki (Film)/ (Zdjęcie) lub lampka dostępu.

 • Gdy kamera jest podłączona do innych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB i przy włączonym zasilaniu kamery, nie należy zamykać panelu LCD. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone.

 • Kamerę należy użytkować zgodnie z miejscowymi przepisami. Funkcja GPS kamery jest aktywna, gdy w pozycji [Nastawienia GPS] ustawiono opcję [Włącz], nawet jeśli kamera nie jest włączona. W trakcie startu lub lądowania samolotu funkcję [Tryb samolotowy] należy ustawić na [Włącz] (HDR-GW55VE/GW77VE).

Panel LCD

 • Ekran LCD został wykonany przy użyciu wyjątkowo precyzyjnej technologii, dzięki której efektywnie można korzystać z ponad 99,99 % pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak pojawić się czasami małe czarne lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym efektem procesu produkcyjnego i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

A: Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty
B: Czarne punkty

Informacje na temat niniejszego Przewodnika użytkownika i ilustracji

 • Konstrukcja oraz dane techniczne kamery i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • W niniejszym Przewodniku użytkownika pamięć wewnętrzna (HDR-GW77E/GW77VE) kamery i karta pamięci określane są mianem „nośniki zapisu”.

 • W niniejszym Przewodniku użytkownika płyta DVD z nagranym obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) określana jest mianem płyty AVCHD.

Informacje o użytkowaniu i konserwacji

 • Nie wolno chwytać kamery za poniższe podzespoły:


Ekran LCD
Pokrywa akumulatora/karty pamięci/gniazd

 • Nie wolno kierować obiektywu kamery bezpośrednio w stronę słońca. Można w ten sposób uszkodzić kamerę. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu.

 • Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:

 • W miejscach narażonych na nadmiernie wysoką lub niską temperaturę lub w miejscach wilgotnych. Nie należy pozostawiać ich w miejscach narażonych na działanie temperatur przekraczających 60 ˚C, np. w miejscach bezpośredniego operowania promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego powietrza lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.

 • W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne. Kamera może ulec uszkodzeniu.

 • W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz.

 • W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia.

 • Na piaszczystej plaży lub w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do kamery piasku lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.

 • W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni, gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do uszkodzenia ekranu LCD.

 • Kamera powinna być zasilana napięciem stałym o wartości 3,6 V (akumulator) lub 5,0 V (gniazdo USB).

 • Do zasilania kamery prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.

 • Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.

 • Jeżeli do wnętrza obudowy kamery dostanie się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie sprzedaży wyrobów marki Sony.

 • Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno jej demontować ani przerabiać. Należy chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.

 • Ekran LCD powinien być zamknięty, gdy kamera nie jest używana.

 • Nie należy używać kamery owiniętej na przykład ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.

 • Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.

 • Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Unikać przykładowo umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.

 • Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora.

 • Należy dbać o czystość metalowych styków.

 • W razie wycieku elektrolitu należy:

 • Zasięgnąć porady w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.

 • Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu.

 • Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli kamera nie będzie używana przez długi czas

 • Aby zachować optymalny stan kamery przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu nagrywanie i odtwarzanie obrazów.

 • Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Uwaga dotycząca temperatury kamery/akumulatora

 • W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury kamery lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD pojawi się wskaźnik.

Uwagi dotyczące ładowania

 • Nie można zagwarantować prawidłowej współpracy z wszystkimi komputerami.

 • W przypadku podłączenia kamery do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, akumulator laptopa będzie dalej ulegał rozładowaniu. Nie należy pozostawiać kamery podłączonej w ten sposób do komputera.

 • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania w przypadku samodzielnie składanego lub przerabianego komputera albo za pośrednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urządzeń USB używanych z komputerem, kamera może nie działać prawidłowo.

 • W trakcie gdy kamera jest podłączona do komputera, komputera nie wolno włączać, ponownie uruchamiać, przełączać z trybu uśpienia, ani wyłączać. Próba wykonania wspomnianych operacji może spowodować nieprawidłowe działanie kamery. Przed wykonaniem jednej z tych operacji, kamerę należy odłączyć od komputera.

Gdy kamera jest podłączona do komputera lub osprzętu

 • Nie wolno formatować nośnika zapisu kamery z poziomu komputera. W przeciwnym razie kamera może nie działać prawidłowo.

 • Przed podłączeniem kamery do innego urządzenia za pomocą przewodów komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk przewodu został prawidłowo włożony. Próba włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową pracą kamery.

 • Gdy kamera jest podłączona do innych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB i przy włączonym zasilaniu kamery, nie należy zamykać panelu LCD. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone.

Uwagi dotyczące wyposażenia dodatkowego

 • Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu Sony.

 • W niektórych krajach lub regionach oryginalne akcesoria Sony mogą być niedostępne.

Ekran LCD

 • Zbyt mocne naciskanie ekranu LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem barw i innymi uszkodzeniami.

 • Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze, na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.

 • Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Obchodzenie się z obudową

 • Jeżeli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu, należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką szmatką.

 • Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:

 • Używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych

 • Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami

 • Narażania obudowy na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu

Czyszczenie ekranu LCD i powierzchni lampy błyskowej emitującej światło

 • Odciski palców lub kurz na ekranie LCD albo na powierzchni lampy błyskowej emitującej światło można usunąć za pomocą miękkiej ściereczki.

Informacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu

 • W następujących sytuacjach należy przetrzeć powierzchnię obiektywu miękką szmatką:

 • Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców

 • W miejscach gorących i wilgotnych

 • Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem

 • Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu.

 • Aby zapobiec występowaniu pleśni, należy okresowo czyścić obiektyw w sposób opisany powyżej.