Informacje o znakach towarowych

 • „Handycam” i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

 • „AVCHD”, logotyp „AVCHD”, „AVCHD Progressive” i logotyp „AVCHD Progressive” są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.

 • „Memory Stick”, „”, „Memory Stick Duo”, „”, „Memory Stick Micro”, „Memory Stick PRO Duo”, „”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „”, „MagicGate”, „”, „MagicGate Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

 • „x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

 • „BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

 • „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

 • Blu-ray Disc i Blu-ray są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.

 • Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation i jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc.

 • NAVTEQ i logo NAVTEQ Maps są znakami towarowymi firmy NAVTEQ w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 • Logo micro SDHC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.

Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki i nie zawsze pojawiają się w niniejszej instrukcji.

Uwagi odnośnie licencji

UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO PRODUKTU DO CELÓW INNYCH NIŻ UŻYTEK WŁASNY, ZGODNY Z NORMĄ KODOWANIA INFORMACJI WIZUALNYCH MPEG-2 DLA NOŚNIKÓW PAKIETOWYCH, BEZ POSIADANIA LICENCJI WYDANEJ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PATENTÓW MPEG-2, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. LICENCJĘ MOŻNA OTRZYMAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORO 80206.

UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC. GDY CHODZI O JAKIEGOKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.
INFORMACJE - <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Oprogramowanie kamery dostarczane jest w oparciu o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw autorskich do nich. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.
Kopie licencji (w języku angielskim) znajdują się w pamięci wewnętrznej kamery. Należy zestawić połączenie kamery z komputerem typu Pamięć masowa i zapoznać się z plikami w folderze „LICENSE” w „PMHOME”.

Oprogramowanie na licencji GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie, którego dotyczy poniższa licencja GNU General Public License (nazywana dalej „GPL”) lub GNU Lesser General Public License (nazywana dalej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu URL. Podczas pobierania kodu źródłowego jako model kamery należy wybrać HDR-CX210E.
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.
Kopie licencji (w języku angielskim) znajdują się w pamięci wewnętrznej kamery. Należy zestawić połączenie kamery z komputerem typu Pamięć masowa i zapoznać się z plikami w folderze „LICENSE” w „PMHOME”.