Handling

Det er ingen lyd.
 • Volumnivået er satt til null.

 • Skru opp volumet.

 • Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til.

 • Hvis hodetelefon ikke kobles ordentlig til, kan lyden fra den påvirkes. Sett inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass [Detaljer].

 • Hodetelefonpluggen er skitten.

 • Rengjør pluggen med en myk, tørr klut.

 • En sang som du vil spille av, er ikke valgt.

 • Velg sangen på Walkman.

 • Hvis problemet fortsetter etter at du har prøvd forslagene ovenfor, trykker du på RESET-knappen til Walkman [Detaljer].

Data kan ikke spilles av.
 • Batteriet er flatt.

 • Hvis Walkman ikke reagerer selv etter at batteriet er ladet, trykker du på RESET-knappen for å tilbakestille den [Detaljer].

 • Etter at du har overført data med dra-og-slipp-metoden i Windows Utforsker, korresponderer ikke datahierarkinivåene til Walkman.

 • Plasser dataen på riktig sted med dra-og-slipp-metoden [Detaljer].

 • Formatet til overførte filer er ikke spillbart.

 • Informasjon om spillbare formater finnes under [Detaljer]. Det kan være at enkelte filer ikke lar seg spille av. Dette avhenger av visse filspesifikasjoner.

 • Du legger MP4-lydfiler i en videomappe med dra-og-slipp-metoden.

 • Legg dem i [MUSIC]-mappen med dra-og-slipp-metoden.

 • Den begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt på grunn av abonnementsforhold eller lignende.

 • Sanger der den begrensede avspillingsperioden er utløpt, kan ikke spilles av. Oppdater dem med programvaren som brukes til overføring.

 • Formateringen av Walkman mislyktes, eller du formaterte Walkman på datamaskinen.

Sanger som er overført fra datamaskinen, kan ikke slettes fra Walkman.
 • Du kan ikke slette sanger på Walkman som er overført fra datamaskinen.

 • Slett dem med programvaren du brukte til å overføre dataene, eller bruk Windows Utforsker.

Overførte data blir ikke vist i listen på spilleren.
 • Videoer og foto i formater som ikke støttes, gjenkjennes kanskje ikke av Walkman og vises derfor kanskje ikke i en liste [Detaljer].

 • Hvis du gir nytt navn til en videofil som overføres fra en datamaskin til Walkman eller flytter den til en annen mappe, kan det hende at den ikke gjenkjennes av Walkman og dermed ikke vises i en videoliste.

 • Data ble plassert på feil sted med dra-og-slipp-metoden.

 • Plasser dataene på riktig sted med dra-og-slipp-metoden [Detaljer].

 • Det innebygde flash-minnet i Walkman ble formatert ved hjelp av Windows Utforsker.

 • Formater det innebygde flash-minnet til Walkman [Detaljer].

 • USB-kabelen (inkludert) ble koblet fra Walkman mens dataene ble overført.

 • Overfør filer som kan brukes tilbake til datamaskinen, og formater det innebygde flash-minnet til Walkman [Detaljer].

Når [All Songs] eller [Album] er valgt, vises alle sangene, men noen sanger vises ikke når [Folder] er valgt.
 • Lydfilene er ikke i mapper under [MUSIC]-mappen.

 • Legg dem i mapper under [MUSIC]-mappen med dra-og-slipp-metoden.

Sanger spilles bare av innenfor et begrenset avspillingsområde, for eksempel ett album.
 • [Playback Range] [Detaljer] er satt til [Selected Range].

 • Endre innstillingen for avspillingsområde.

Det kommer støy.
 • Støyreduksjon er stilt inn på et stille sted. (kun NWZ-E573/E574/E575)

 • Støy blir gjerne lettere å legge merke til på et stille sted eller avhengig av støytypen. Deaktiver støyreduksjon [Detaljer]. De inkluderte hodetelefonene er dessuten designet for å være ganske følsomme slik at støyreduksjonsfunksjonen skal være så effektiv som mulig på bråkete steder, f.eks. ute eller på toget. Du kan derfor høre hvit støy på stille steder selv om du deaktiverer støyreduksjonen.

 • En enhet som sender ut radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, brukes i nærheten av Walkman.

 • Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra Walkman.

 • Musikkdata som er importert fra CD-er osv., er skadet.

 • Slett dataene og importer og overfør dem på nytt. Når du importerer data til datamaskinen, må du lukke alle andre programmer for å unngå at dataene skades.

 • Formatet til overførte filer er ikke spillbart.

 • Informasjon om spillbare formater finnes under [Detaljer]. Det kan være at enkelte filer ikke lar seg spille av. Dette avhenger av visse filspesifikasjoner.

 • Hodetelefonpluggen er skitten.

 • Rengjør pluggen med en myk, tørr klut.

Støyreduksjonsfunksjonen virker ikke med de inkluderte hodetelefonene. (kun NWZ-E573/E574/E575)
 • Støyreduksjonsfunksjonen er deaktivert.

 • Sett [Noise Canceling: On/Off] til [On] [Detaljer].

 • Du bruker andre hodetelefoner enn de som er inkludert.

 • Bruk de inkluderte hodetelefonene.

 • Ørepluggene til de inkluderte hodetelefonene har feil størrelser eller brukes feil.

 • Skift ørepluggstørrelse, eller juster posisjonen til ørepluggene slik at de er behagelige og sitter godt i øret [Detaljer]. Når du skifter ørepluggstørrelse, må du feste dem godt til hodetelefonen slik at de ikke løsner og blir igjen i ørene.

 • Mikrofonfølsomheten er ikke justert skikkelig.

 • Fabrikkinnstillingene til Walkman gjør at den utnytter støyreduksjonsfunksjonen fullt ut. Det kan likevel være at den blir mer effektiv om du øker eller reduserer følsomheten til mikrofonen som er montert i hodetelefonene (inkludert). Juster støyreduksjonsfunksjonen på nytt [Detaljer].

 • Walkman brukes på et stille sted.

 • Støyreduksjonsfunksjonen er kanskje ikke effektiv på stille steder eller for den aktuelle støytypen.

 • Det valgte digitale filteret egner seg ikke for å redusere omgivelsesstøyen på det aktuelle stedet.

 • Sett [Select NC Environment] til innstillingen som passer best for stedet [Detaljer].

 • Støyreduksjonsfunksjonen reduserer hovedsakelig omgivelsesstøy med lav frekvens, og er mindre effektiv for omgivelsestøy med høyere frekvenser, f.eks. stemmer og ringetoner. Den har ingen effekt på enkelte lyder.

[VPT (Surround)]-innstillingen eller [Clear Stereo]-funksjonen virker ikke.
 • Ved utmating til eksterne høyttalere ved hjelp av holderen (ikke inkludert), kan det hende at innstillingene [VPT (Surround)] og funksjonen [Clear Stereo] ikke virker fordi Walkman bare er designet for kompatible hodetelefoner. Dette er ikke en feil.

Walkman reagerer ikke når knappene betjenes.
 • HOLD-bryteren er satt i HOLD-posisjonen.

 • Skyv HOLD-bryteren på høyre side til motsatt posisjon [Detaljer].

 • Det er kondens i Walkman.

 • La Walkman tørke i noen timer.

 • Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.

 • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskinen som er slått på [Detaljer].

 • Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du på RESET-knappen for å tilbakestille Walkman [Detaljer].

 • Walkman er koblet til datamaskinen via USB-kabelen.

 • Koble fra USB-kabelen og bruk Walkman.

Avspillingen stopper ikke.
 • På Walkman er det ingen forskjell mellom å stoppe helt eller midlertidig. Når du trykker på knappen , vises og avspillingen stopper helt eller midlertidig.

Det er ikke nok volumstyrke.
 • [AVLS (Volume Limit)] er aktivert.

Det kommer ikke lyd fra høyre kanal på hodetelefonen. Eller lyden fra den høyre kanalen høres fra begge sidene av hodetelefonen.
 • Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn.

 • Hvis hodetelefonen ikke er skikkelig tilkoblet, vil ikke lyden høres ordentlig. Sett hodetelefonpluggen i kontakten til den klikker på plass [Detaljer].

Avspillingen stoppet brått.
 • Det er ikke nok batteristrøm igjen.

 • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskinen som er slått på [Detaljer].

 • Du forsøker å spille av en sang eller video som Walkman ikke kan spille av.

 • Spill av en annen sang- eller videofil.

Sangtekster vises ikke.
 • Det finnes ingen sangtekstdata for sangen [Detaljer].

 • Opprett en LRC-fil for sangen slik at sangteksten vises.

 • Filnavnet eller filformatet er feil.

 • Se [Detaljer] for informasjon om regler for filnavn og filformat.

Miniatyrbildene (f.eks. omslagsbilder) vises ikke.
 • Sanger i et filformat som støttes av Walkman, har ikke informasjon om omslagsbilder. Miniatyrbilder vises kun når sanger har informasjon om omslagsbilder og har et filformat som støttes av Walkman.

 • Overfør igjen med Media Go eller en annen kompatibel programvare.

 • Navnet til miniatyrbildet er ikke likt navnet til videoen, eller videoen er ikke plassert riktig.

 • Plasser en JPEG-fil med samme navn som videoen i mappen under [VIDEO]-mappen.

 • Hvis fotografier ikke har miniatyrbilder som er kompatible med Exif-filformatet, kan ikke miniatyrbildene vises.

 • Hvis du har overført en sang uten omslagsbilder til Walkman, kan du ikke koble omslagsbilder til sangen selv om du overfører den én gang til sammen med omslagsbildene.

 • Slett sangen fra Walkman og overfør den til Walkman igjen sammen med omslagsbildet.

Strømmen til Walkman ble slått av og på igjen.
 • Walkman slår seg av og på automatisk hvis det oppstår en feil.

Walkman fungerer ikke som den skal.
 • Datamaskinen ble slått på eller startet på nytt mens Walkman var koblet til den.

 • Tilbakestill Walkman ved å trykke på RESET-knappen [Detaljer]. Koble fra Walkman når du slår datamaskinen på eller starter den på nytt.