NWZ-Z1040/Z1050/Z1060

Kunngjøring om lisenser og varemerker

 • "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.

 • 12 TONE ANALYSIS og dets logo er varemerker for Sony Corporation.

 • SensMe og SensMe-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Mobile Communications AB.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

 • IBM er et registrert varemerke for International Business Machines Corporation.

 • Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for Apple Inc., registerert i USA og andre land.

 • Pentium er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.

 • Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoen, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

 • Bluetooth-ordet og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Sony Corporation skjer på lisens. Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.

 • DLNA er varemerke eller registrert varemerke for Digital Living Network Alliance.

 • Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

 • Google, Google-logoen, Google Maps, Gmail, Google Play, YouTube, Android og andre merker er varemerker tilhørende Google Inc.

 • "Sony Entertainment Network logo" og "Sony Entertainment Network" er varemerker for Sony Corporation.

 • Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. I denne hånboken er ikke merkene TM og ® angitt.