Pokretanje

Vraća na tvorničke postavke.
Uporabom ove funkcije ne brišu se slike pohranjene u fotoaparatu.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Pokretanje] [OK]

Napomena
  • Pazite da za vrijeme inicijalizacije ne izvadite baterije.