Zprávy

Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
 • Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte modul akumulátoru. Indikátor může v závislosti na podmínkách používání nebo typu modulu akumulátoru blikat, i když má akumulátor ještě 5 minut až 10 minut zbývajícího času.

K použití jen s kompatibilními akumulátory.
 • Vložený akumulátor není modul akumulátoru NP-BX1 (je součástí dodávky).

Přehřátí fotoaparátu Nechte jej vychladnout
 • Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.

Chyba vnitřní paměti
 • Vypněte a znovu zapněte napájení.

Vložte paměťovou kartu znovu.
 • Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

 • Konektorová část paměťové karty je znečištěna.

 • Paměťová karta je poškozena.

Tato paměťová karta není správně naformátována.
 • Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

S touto paměťovou kartou pravděpodobně nelze správně nahrávat a přehrávat obrazy.
 • Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

Došlo k přetečení vyrovnávací paměti. Zápis na médium nebyl dokončen včas.
 • Pokud používáte paměťovou kartu, na kterou se opakovaně nahrávalo a mazalo, nebo která byla formátována na jiném fotoaparátu, může být rychlost zápisu příliš pomalá. Nejprve všechna data na kartě zálohujte do počítače a pak kartu před použitím znovu zformátujte. [Detaily]

 • Rychlost zápisu paměťové karty, kterou používáte, není dostatečná pro nahrávání videa. Použijte „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick XC-HG Duo“, „Memory Stick Micro“ (Mark2) nebo kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).

Paměťová karta je zamčená. Ověřte pojistku.
 • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.

Tato paměťová karta je pouze pro čtení.
 • Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.

Zápis na paměťovou kartu nebyl správně dokončen Obnova dat
 • Znovu vložte paměťovou kartu a pak vyberte [OK] pro obnovení dat.

Nejsou snímky
 • Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.

 • V této složce na paměťové kartě nejsou nahrány žádné snímky, které lze přehrát.

Žádné fotografie
 • Nejsou žádné snímky 3D, které by bylo možné přehrát v režimu [Prohlížení 3D].

 • Zvolená složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrávat v prezentaci.

Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán
 • Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který nelze přehrávat na fotoaparátu. Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku.

Chyba složky. Do zvolené složky nelze nahrávat. Zvolte prosím jinou složku.
 • Na paměťové kartě již existuje složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku [Detaily] nebo vytvořte novou složku [Detaily].

Nelze vytvářet složky
 • Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvářet složky.

Vyprázdnit obsah složky
 • Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory a pak vymažte složku.

Složka je chráněna.
 • Pokusili jste se vymazat složku, která je na počítači chráněna atributem pouze ke čtení.

Chyba souboru.
 • Během přehrávání snímku došlo k chybě.
  Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů snímků zpracovaných na počítači nebo snímků, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.

Složka jen ke čtení
 • Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou složku. [Detaily]

Chráněný soubor
Nadměrná velikost snímku
 • Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.

Nelze najít obličej pro retušování
 • Ne všechny snímky lze retušovat, záleží na konkrétním snímku.

(Indikátor varování při otřesech)
 • Příčinou chvění fotoaparátu může být nedostatek světla. Použijte blesk nebo fotoaparát připevněte na stativ.

MP4 12M není podporován s touto paměťovou kartou.
MP4 6M není podporován s touto paměťovou kartou.
 • Pro nahrávání videa se doporučuje používat „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick XC-HG Duo“ nebo kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).

Z tohoto zařízení byl nahrán film s jiným formátem signálu videa. Nahrávání není v tomto formátu videa k dispozici.
 • Nastavte [Formát videa] na [MP4]. [Detaily]

Vypněte a znovu zapněte
 • Porucha objektivu.

Maximální počet snímků již vybrán.
 • Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.

 • Značku (Tisk) můžete přidat až k 999 souborům.

Chyba přehrávání hudby
 • Vymažte hudební soubor nebo jej nahraďte normálním hudebním souborem.

 • Spusťte funkci [Vyprázdnit hudbu] a pak načtěte nový hudební soubor.

Chyba formátování hudby
 • Spusťte funkci [Vyprázdnit hudbu].

Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech.
 • Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.

Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.
 • Fotoaparát obnoví informace o datech apod., pokud byly snímky vymazány na počítači apod.

 • Po formátování paměťové karty se vytvoří nezbytný soubor databáze obrazů.

 • Počet snímků převyšuje počet, pro který je možná správa dat v souboru databáze fotoaparátu. Chcete-li v souboru databáze obrazů zaregistrovat další snímky, vymažte snímky v režimu [Přehled dat].

V souboru databáze obrazů nalezeny nesrovnalosti. Obnova dat.
 • Videa AVCHD nelze nahrávat ani přehrávat, protože soubor databáze obrazů je poškozen. Při obnovování souboru databáze obrazů se řiďte instrukcemi na obrazovce.

 • Není možné nahrávat do souboru databáze obrazů ani přehrávat snímky pomocí [Přehled dat]. Zazálohujte si všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PlayMemories Home“ a použijte ji pro obnovu paměťové karty.

Chyba souboru databáze obrazů. Nelze obnovit data.
 • Importujte všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PlayMemories Home“ a zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť. [Detaily]
  Chcete-li znovu prohlížet snímky ve fotoaparátu, exportujte importované snímky do fotoaparátu pomocí „PlayMemories Home“.

Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě.
 • Teplota fotoaparátu vzrostla. Dokud teplota opět neklesne, nebude možné nahrávat snímky.

Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu.
 • Nahrávání videa bylo ukončeno z důvodu nárůstu teploty. Vyčkejte, dokud teplota neklesne.

 • Pokud nahráváte video po delší dobu, vzroste teplota fotoaparátu. V takovém případě přestaňte nahrávat video.