Indeksni prikaz

Prikazuje više slika istovremeno.
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu W () za prelazak na indeksni prikaz.

Ponovno pomaknite polugu za prelazak na indeksni prikaz s više slika.
  1. Za povratak na pojedinačni prikaz kontrolnom tipkom odaberite sliku, pa pritisnite .

Prikaz slika željene mape

Kontrolnom tipkom odaberite lijevu bočnu traku, a zatim odaberite željenu mapu pomoću /.