Dijaprojekcija

Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU (Dijaprojekcija) na kontrolnoj tipki.

  1. Odaberite željenu postavku.

  1. [Početak]

  1. Pritisnite za okončanje prezentacije slika.

Napomene
  • Ne možete reproducirati videozapise ili panoramske slike.


Odabir reprodukcije

Odabire grupu fotografija za prezentaciju.

Sve
Dijaprojekcija svih fotografija po redu.

Mapa
Reproducira dijaprojekciju slika u trenutno odabranoj mapi.

Napomene
  • Kad se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, fiksni odabir ove postavke je [Mapa].

Interval

Interval između slajdova.


1 sekunda
Prebacuje zaslon prema odabranom intervalu.
3 sekunde

5 sekundi

10 sekundi

Ponavljanje

Uključuje ili isključuje ponavljanje dijaprojekcije.

Uključeno
Reproducira slike u kontinuiranoj petlji.

Isključeno
Nakon što se sve slike reproduciraju, dijaprojekcija završava.