USB napajanje

Postavlja hoće li se koristiti funkcija USB punjenja kad se fotoaparat spoji s računalom ili USB uređajem koristeći odgovarajući USB kabel (isporučeno).
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [USB napajanje] željeni mod


Uključeno
Koristi funkciju [USB napajanje] kad se uspostavi USB veza.

Isključeno
Ne koristi funkciju [USB napajanje] kad se uspostavi USB veza.