LUN Postavka

Postavlja način USB veze kod spajanja fotoaparata na računalo itd.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [LUN Postavka] željeni mod


Više
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat s računalom.

Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici, niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan s nekim drugim uređajem osim računala.