Kopiranje

Kopira sve slike s interne memorije na memorijsku karticu.
  1. U fotoaparat umetnite memorijsku karticu dostatnog slobodnog kapaciteta.

  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Kopiranje] [OK]

Napomene
  • Provjerite je li baterija dovoljno puna. Inače se baterija može isprazniti tijekom pokušaja kopiranja slikovnih datoteka, zbog čega kopiranje neće uspjeti a može doći i do oštećenja podataka.

  • Slike se ne mogu pojedinačno kopirati.

  • Slike izvorno snimljene u unutarnju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste izbrisali sadržaje interne memorije, nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, te zatim formatirajte internu memoriju ([Format] u [Alati za Unutrašnju Memoriju]).

  • Na memorijskoj kartici stvara se nova mapa, te se svi podaci kopiraju na nju. Ne možete odabrati određenu mapu i u nju kopirati slike.