Povezivanje fotoaparata na računalo

  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. Spojite fotoaparat na svoje računalo odgovarajućim USB kabelom (isporučeno) (A).

  • Kad spajate fotoaparat na računalo odgovarajućim USB kabelom, napajanje s računala započinje ako je [USB napajanje] postavljeno na [Uključeno]. ([Uključeno] je zadana postavka).

Povezana tema