Računala

Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
 • Koristite odgovarajući USB kabel (isporučeno).

 • Odspojite odgovarajući USB kabel s oba uređaja, s računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto priključite.

 • Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala.

 • Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja.

 • Postavite [USB napajanje] na [Isključeno]. Računalo će možda prepoznati fotoaparat.

Ne možete kopirati slike.
 • USB spajanje fotoaparata i računala izvedite pravilno. [Pojedinosti]

 • Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatiralo računalo, možda nećete moći uvesti slike na računalo. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat. [Pojedinosti]

Nakon izvršenog USB spajanja »PlayMemories Home« se ne pokreće automatski.
 • Izvršite USB spajanje s uključenim računalom.

Računalo ne može reproducirati slike.
 • Ako koristite »PlayMemories Home«, vidjeti »PlayMemories Home Help Guide«. [Pojedinosti]

 • Obratite se proizvođaču računala ili softvera.

Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka.
 • Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili memorijske kartice. Videozapis uvezite na svoje računalo pomoću softvera »PlayMemories Home« i reproducirajte ga. [Pojedinosti]

Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu.
 • Izvezite ih u mapu koju je prepoznao fotoaparat, kao što je »101MSDCF«.