Αναπαραγωγή ταινιών και φωτογραφιών από χάρτη (Μοντέλα με GPS)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για εγγεγραμμένες εικόνες βάσει θέσης εγγραφής (Προβολή χάρτη).
 1. Ανοίξτε την οθόνη LCD και επιλέξτε (Προβολή εικόνων) στην οθόνη LCD για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

 1. Μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή χάρτη εάν αγγίξετε το [Προβολή χάρτη].

 1. Επιλέξτε τη θέση εγγραφής.

 • Αγγίξτε την κατεύθυνση στο χάρτη, προς την οποία θέλετε να κάνει κύλιση ο χάρτης. Συνεχίστε να αγγίζετε αυτό το σημείο για συνεχή κύλιση στο χάρτη.

 • Εάν αλλάξετε την κλίμακα χάρτη με το κουμπί ζουμ, θα αλλάξουν και οι ομάδες των μικρογραφιών.

 1. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα.

 1. Επιλέξτε τα κατάλληλα κουμπιά στην οθόνη LCD για διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής.


Ένταση ήχου
/
Προηγούμενο/επόμενο
Διαγραφή
/
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/γρήγορη προώθηση
Περιεχόμενο
/
Αναπαραγωγή/Παύση
Διακοπή
Έναρξη/διακοπή προβολής διαφανειών

 • Ορισμένα κουμπιά που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με την εικόνα που αναπαράγεται.

 • Όταν επιλέγετε επανειλημμένα / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, οι ταινίες αναπαράγονται πιο γρήγορα κατά περίπου 5 φορές περίπου 10 φορές περίπου 30 φορές περίπου 60 φορές.

 • Κατά τη διάρκεια της παύσης, επιλέξτε / για αργή αναπαραγωγή της ταινίας.

 • Για να επαναλάβετε την Προβολή διαφανειών, επιλέξτε [Ρύθμ. προβ. διαφαν.] όταν έχετε επιλέξει με το κουμπί Αλλαγής τύπου εικόνας.

Όταν χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χάρτη για πρώτη φορά

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε εάν συμφωνείτε με τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης των δεδομένων χάρτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα χάρτη εάν αγγίξετε [Συμφωνώ] στην οθόνη αφού συμφωνήσετε με τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης. (Για λεπτομέρειες σχετικά με το συμφωνητικό άδειας χρήσης, ανατρέξτε στο "Οδηγός Χρήσης" που παρέχεται με τη βιντεοκάμερά σας.)
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα χάρτη εάν αγγίξετε [Δεν συμφωνώ]. Όμως, όταν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα χάρτη για δεύτερη φορά, εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα χάρτη εάν αγγίξετε [Συμφωνώ].

Ενδείξεις οθόνης στην Προβολή χάρτη

: Μετάβαση στην οθόνη MENU
: Στην οθόνη εγγραφής ταινιών
: Για την οθόνη Προβολή συμβάντος
: Για την αναπαραγωγή σύντομων ταινιών
: Για την Προβολή χάρτη
: Προηγούμενο/επόμενο
: Στην οθόνη εγγραφής ταινιών
: Κουμπί αλλαγής τύπου εικόνας

Για να αναπαράγετε εικόνες με άλλες συσκευές

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί στη βιντεοκάμερα με άλλες συσκευές. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές με τη βιντεοκάμερα.

 • Ταινίες με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) που εγγράφηκαν σε κάρτες μνήμης SD δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε εξοπλισμό AV άλλων κατασκευαστών.

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου