Λήψη φωτογραφίας από ταινία

Μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων από ταινίες που εγγράφηκαν με τη βιντεοκάμερά σας.
  1. Επιλέξτε [Εγγραφή φωτογραφιών] που εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής μιας ταινίας.

  1. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να γίνει λήψη μιας φωτογραφίας χρησιμοποιώντας το / και μετά επιλέξτε .

A: Επιστροφή στην αρχή της επιλεγμένης ταινίας
B: Ρύθμιση του σημείου λήψης με περισσότερη ακρίβεια

Εάν η ταινία εγγράφηκε με ένα από τα ακόλουθα επίπεδα ποιότητας εικόνας, το μέγεθος εικόνας θα ρυθμιστεί όπως εμφανίζεται παρακάτω.
  • Ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) ή MP4: 2,1 M (16:9)

  • Ευρεία αναλογία διαστάσεων (16:9) με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD): 0,2 M (16:9)

  • Αναλογία διαστάσεων 4:3 με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD): VGA (0,3 M) (4:3)

Σημειώσεις
  • Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες που έχουν ληφθεί στην κάρτα μνήμης (μοντέλα χωρίς λειτουργία εισόδου USB).

Σχετικά με την ημερομηνία και ώρα εγγραφής φωτογραφιών που λήφθηκαν

  • Η ημερομηνία και η ώρα λήψης των φωτογραφιών που λήφθηκαν είναι ίδια με την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής των ταινιών.

  • Εάν η ταινία από την οποία κάνετε λήψη δεν έχει κωδικό δεδομένων, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής της φωτογραφίας θα είναι η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία πραγματοποιήσατε τη λήψη από την ταινία.

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου