Μετατροπή σκηνών αναπαραγωγής επισημάνσεων ή σεναρίων επισημάνσεων σε ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) (Ταινία επισήμανσης)

Μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή δεδομένων αναπαραγωγής επισημάνσεων ή σεναρίων επισημάνσεων σε ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) και να τα αποθηκεύσετε ως "Ταινία επισήμανσης". Μπορείτε να ανεβάσετε στο διαδίκτυο τις ταινίες με επισήμανση.
  1. Επιλέξτε [Αποθήκευση και κοινή χρήση] στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση μιας αναπαραγωγής επισημάνσεων ή αναπαραγωγής σεναρίου επισημάνσεων.

  1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία όταν το στοιχείο έχει αποθηκευτεί.

A: Εάν επιλέξετε [Κοιν. χρήσ.], μπορείτε να ανεβάσετε την ταινία με επισήμανση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PlayMemories Home" [Πληροφ.].
B: Η βιντεοκάμερα αναπαράγει την ταινία επισήμανσης που αποθηκεύτηκε.

Για αναπαραγωγή μιας ταινίας επισήμανσης

  1. Επιλέξτε [Λειτ. αναπαραγωγής] [Ταινία επισήμανσης] και επιλέξτε την επιθυμητή ταινία επισήμανσης.

  • Για να σβήσετε μια ταινία επισήμανσης, επιλέξτε κατά την αναπαραγωγή της ταινίας επισήμανσης.