Χρήση του ενσωματωμένου προβολέα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως έναν τοίχο, ως οθόνη για να προβάλλετε εγγεγραμμένες εικόνες χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο προβολέα.
 1. Στρέψτε το φακό του προβολέα προς μια επιφάνεια, όπως έναν τοίχο, και μετά πατήστε PROJECTOR.

 1. Επιλέξτε [Εικόνα που έχει ληφθεί με τη συσκευή] στην οθόνη LCD.

 1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη του οδηγού χρήσης, επιλέξτε [Προβολή].

 • Η οθόνη αυτή εμφανίζεται την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο προβολέα μετά από την ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας.

 1. Ρυθμίστε την εστίαση της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιώντας το μοχλό PROJECTOR FOCUS.

A: Μοχλός PROJECTOR FOCUS
 • Η προβαλλόμενη εικόνα είναι μεγαλύτερη όταν η απόσταση μεταξύ της βιντεοκάμεράς σας και της αντανακλώμενης επιφάνειας αυξάνεται.

 • Συνιστάται να τοποθετήσετε τη βιντεοκάμερα σε μεγαλύτερη απόσταση από 0,5 m (κατά προσέγγιση απόσταση) από την επιφάνεια στην οποία πρόκειται να προβληθούν οι εικόνες.

 1. Όταν αναπαράγετε εικόνες, χρησιμοποιήστε το μοχλό ζουμ για να μετακινήσετε το καρέ επιλογής που εμφανίζεται στην οθόνη LCD και πατήστε το κουμπί PHOTO.

A: Μοχλός ζουμ
B: Κουμπί PHOTO
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή, βλέπε ενότητα αναπαραγωγής. [Πληροφ.]

 • Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο, πατήστε το /// για να μετακινήσετε το καρέ επιλογής και πατήστε το ENTER για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του στοιχείου στο καρέ.

 • Για απενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε PROJECTOR.

Σημειώσεις
 • Η οθόνη LCD απενεργοποιείται ενόσω προβάλλεται μια εικόνα.

 • Να προσέχετε τις ακόλουθες λειτουργίες ή καταστάσεις, ενώ χρησιμοποιείτε τον προβολέα.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν θα προβάλετε εικόνες προς τα μάτια.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν θα αγγίξετε το φακό του προβολέα.

 • Η οθόνη LCD και ο φακός προβολέα θερμαίνονται κατά τη χρήση.

 • Η χρήση του προβολέα συντομεύει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας (συνιστάται η χρήση μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος).

 • Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες, ενώ χρησιμοποιείτε τον προβολέα.

 • Χειρισμός χάρτη (μοντέλα με GPS)

 • Έξοδος Αναπαραγωγής επισημάνσεων σε συσκευή, όπως μια τηλεόραση

 • Λειτουργία της βιντεοκάμερας με κλειστή την οθόνη LCD

 • Αρκετές άλλες λειτουργίες

 • Όταν οι προβαλλόμενες εικόνες περιέχουν πολύ μαύρο, ενδέχεται να παρουσιαστεί μια αμυδρή ανισορροπία των χρωμάτων. Αυτό προκαλείται από ανάκλαση φωτός στο φακό του προβολέα και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου