Σύνδεση βιντεοκάμερας σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Όταν οι ταινίες εγγράφονται με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD), αναπαράγονται σε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
Εάν η τηλεόραση δεν έχει υποδοχή εισόδου HDMI, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης AV (πωλείται χωριστά). [Πληροφ.]
: Ροή σήματος
 1. Επιλέξτε την είσοδο της τηλεόρασης με τη συνδεδεμένη υποδοχή.

 1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI (; Παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT () της βιντεοκάμερας και στην υποδοχή HDMI IN () της τηλεόρασης.

 1. Αναπαράγετε μια ταινία ή φωτογραφία στη βιντεοκάμερα.


Σε καλώδιο HDMI

 • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI με το λογότυπο HDMI.

 • Χρησιμοποιήστε ένα HDMI micro ακροδέκτη στο ένα άκρο (για τη βιντεοκάμερα) και ένα κατάλληλο βύσμα για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας στο άλλο άκρο.

 • Δεν γίνεται έξοδος εικόνων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα μέσω της υποδοχής HDMI OUT της βιντεοκάμερας.

 • Ορισμένες τηλεοράσεις ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά (π.χ. χωρίς ήχο ή εικόνα) με αυτή τη σύνδεση.

 • Μη συνδέετε την υποδοχή HDMI OUT της βιντεοκάμερας με μια υποδοχή εξωτερικής συσκευής HDMI OUT, επειδή ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

 • Η HDMI (High-Definition Multimedia Interface) είναι μια διασύνδεση για την αποστολή σήματος βίντεο και ήχου. Η υποδοχή HDMI OUT αναπαράγει εικόνες και ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας.

Σημειώσεις
 • Επίσης ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της τηλεόρασης.

 • Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται ως πηγή ρεύματος. [Πληροφ.]

 • Όταν οι ταινίες εγγράφονται με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD), αναπαράγονται σε ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) ακόμη και σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.