Brisanje

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
  1. Dodirnite (Reprodukcija) da biste prešli na režim reprodukcije.

  1. (Brisanje) željeni način [OK]


(Sve slike osim ove)
Briše sve slike iz skupine neprekidno snimljenih slika osim slike koja je odabrana u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.
(Sv. sl. u ov. gr. nepr. snim. sl.)
Brisanje svih slika iz odabrane grupe neprekidno snimljenih slika odjednom.
(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon 2. koraka odaberite sliku, a zatim je dodirnite. Za poništavanje odabira ponovno dodirnite sliku da biste poništili oznaku .
(Svi snimci sa ovim datumom)
(Sve u ovoj mapi)
(Sve dato. u AVCHD prikazu)
Briše sve fotografije i videozapise u odabranom rasponu datuma ili mapi ili sve AVCHD filmove odjednom.

Prilikom odabira slika možete prelaziti između pojedinačnog i indeksa snimaka
Kada odaberete (Višestruke slike), dodirnite na zaslonu s indeksom da biste se vratili na zaslon s pojedinačnom slikom, te dodirnite na zaslonu s pojedinačnom slikom da biste se vratili na zaslon s indeksom.
  • Možete mijenjati između indeksa i pojedinačne slike opcijama [Zaštita] ili [Tiskanje (DPOF)].

Napomene
  • Kada se koristi interna memorija, slika se prikazuje u Prikazu mape.

  • Za brisanje slika u internoj memoriji, uklonite memorijsku karticu.