Povezivanje fotoaparata s računalom

  1. Spojite fotoaparat na svoje računalo mikro USB kabelom (A).

  • Kad spajate fotoaparat na računalo mikro USB kabelom, napajanje s računala započinje ako je opcija [USB napajanje] postavljena na [Uključeno]. ([Uključeno] zadana je postavka.)

Povezana tema