MOVIE Button

Allows you to set the mode to enable the MOVIE button.
  1. MENU 3 [MOVIE Button] desired modeAlways
Movie recording starts, regardless of camera status.

Movie Mode Only
Movie recording starts only when the shooting mode is set to (Movie).