Spôsob používania dokumentu Návod pre používateľa

Zábery použité ako príklady v dokumente Návod pre používateľa sú reprodukované zábery, ktoré nie sú skutočnými zábermi nasnímanými pomocou tohto fotoaparátu.

Voľba zobrazenia témy

Na nasledujúcich obrázkoch sa ako príklad používa prehľadávač Internet Explorer 7.
  1. Kliknite na názov v pruhovom indikátore naľavo od okna prehľadávača.

Na table vpravo sa zobrazí zoznam tém v rámci zvoleného názvu.
  1. Kliknite na názov témy v zozname.

Na table vpravo sa zobrazia popisy.

Zmena veľkosti písma

Veľkosť písma zmeníte pomocou zmeny nastavenia internetového prehľadávača. Spôsob zmeny nastavenia veľkosti písma nájdete v Pomocníkovi internetového prehľadávača.

Vyhľadávanie témy podľa kľúčového slova

Zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho okna a potom kliknite na tlačidlo [Vyhľadávanie].

Návrat na predchádzajúcu stránku

Použitím tlačidla Späť prehľadávača sa vrátite na predchádzajúcu zobrazenú stránku alebo pomocou zobrazenej postupnosti otváraných stránok (A) zobrazíte požadovanú stránku.

Tlač stránky

Kliknutím na tlačidlo [Tlač] vytlačíte zobrazenú stránku.

Značky a symboly použité v dokumente Návod pre používateľa

V dokumente Návod pre používateľa je postupnosť úkonov vyznačená šípkami () (A).
Obsluhu fotoaparátu vykonávajte v uvedenom poradí.
  • Ikony v popisoch obsluhy sa zobrazia, keď je fotoaparát nastavený do predvolených nastavení.

  • Značka označuje predvolené nastavenie.

  • označuje užitočné informácie.