Používanie položiek ponuky MENU

Môžete zmeniť všeobecné nastavenia fotoaparátu, ako napríklad snímanie, prehrávanie, spôsob ovládania, a podobne, a vykonať funkcie.
 • (Ponuka snímania statických záberov)

 • (Ponuka snímania videozáznamov)

 • (Vlastná ponuka)

 • (Ponuka zobrazenia)

 • (Ponuka nástroja pamäťovej karty)

 • (Ponuka nastavenia hodín)

 • (Ponuka nastavenia)

 1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku Menu.

 1. Pomocou tlačidiel / na otočnom ovládači vyberte požadovanú stránku obrazovky Menu.

 1. Pomocou tlačidiel / alebo otočením otočného ovládača vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo .

 1. Podľa zobrazených pokynov vyberte požadovanú položku a výber potvrďte stlačením tlačidla .