Priblíženie (Statické zábery)

Táto funkcia umožňuje zväčšenie záberov pomocou páčky W/T (priblíženie) počas snímania. Funkcia optického priblíženia fotoaparátu dokáže zväčšiť zábery až 3,6×.
Optické priblíženie umožňuje zväčšiť záber bez zhoršenia jeho pôvodnej kvality.
 1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

 1. Otáčajte páčkou W/T (priblíženie).

 • Otočením páčky do polohy T záber priblížite alebo do polohy W záber oddialite.

 • Ak je funkcia priblíženia priradená ovládaciemu prstencu, približovať a odďaľovať môžete aj použitím ovládacieho prstenca. [Detaily]

Poznámky
 • V režime [Sweep Panorama] sa priblíženie uzamkne na strane W.

Dostupné priblíženie

Fotoaparát dosahuje veľkú mieru zväčšenia priblíženia kombináciou spôsobov priblíženia. Ikona a pruhový indikátor priblíženia na displeji sa budú meniť podľa použitého priblíženia.
 1. Rozsah optického priblíženia

Funkcia optického priblíženia fotoaparátu dokáže zväčšiť zábery až 3,6×.
 1. Rozsah priblíženia iný ako optické priblíženie

Priblíženie s pôvodnou kvalitou záberu
Keď je položka [Image Size] nastavená na inú možnosť ako [L], statické zábery môžete snímať bez zhoršenia pôvodnej kvality záberu, aj keď miera optického priblíženia presiahne hodnotu zväčšenia 3,6×, a to orezaním záberu.
() [Clear Image Zoom]
Priblíženie s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu [Detaily]
() [Digital Zoom]
Horšia kvalita ako pôvodná kvalita záberu [Detaily]

Činnosť
Nastavenia
Pruhový indikátor priblíženia
Použitie len optického priblíženia
[Image Size]: [L]
[Clear Image Zoom]: [Off]
[Digital Zoom]: [Off]
Priblíženie záberov bez zhoršenia kvality
[Image Size]: Iné nastavenie ako [L]
[Clear Image Zoom]: [Off]
[Digital Zoom]: [Off]
Snímanie jasných záberov pomocou funkcie [Clear Image Zoom] (blízko pôvodnej kvalite záberov)
[Clear Image Zoom]: [On]
[Digital Zoom]: [Off]
Priblíženie na maximálny rozsah priblíženia
[Clear Image Zoom]: [On]
[Digital Zoom]: [On]
 • Pre niektoré nastavenia nemusí byť položka [Clear Image Zoom] dostupná. [Detaily]


Miera priblíženia

Podporované miery priblíženia sa líšia v závislosti od nastavení alebo veľkosti záberu. V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrn mier priblíženia, keď je položka [Clear Image Zoom] a [Digital Zoom] nastavená na možnosť [On] a položka [Aspect Ratio] je nastavená na možnosť [3:2].

Image Size
Optické priblíženie
Priblíženie pomocou funkcie [Clear Image Zoom] nastavenej na možnosť [On]
Priblíženie s maximálnou mierou priblíženia*
L: 20M
3,6×
7,2×
14×
M: 10M
3,6×
10×
20×
S: 5.0M
3,6×
14×
28×

* Maximálna miera priblíženia je zväčšenie, ktoré možno dosiahnuť, ak je položka [Clear Image Zoom] nastavená na možnosť [On] a položka [Digital Zoom] je nastavená na možnosť [On]. Maximálna miera priblíženia sa bude meniť v závislosti od nastavení. [Detaily]
Poznámky
 • Predvolené nastavenie položky [Clear Image Zoom] je [Off]. [Detaily]

 • Predvolené nastavenie položky [Digital Zoom] je [Off]. Nastavením položky [Digital Zoom] na možnosť [On] bude možné zväčšovať zábery aj so zhoršením kvality. [Detaily]

 • Predvolené nastavenie položky [Image Size] je [L]. Ak chcete zmeniť mieru priblíženia, zmeňte nastavenie [Image Size]. [Detaily]

 • Ak je položka [Image Size] nastavená na možnosť [VGA], funkcia [Digital Zoom] je obmedzená. Maximálna miera priblíženia je 54×.

 • Funkcie priblíženia iné ako funkcie optického priblíženia nebudú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu

 • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na možnosť [Self-portrait]

 • Keď je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG]

 • Funkcia rozpoznania tváre nebude fungovať, keď použijete iné ako optické priblíženie.