Približovanie (Videozáznamy)

Táto funkcia umožňuje zväčšenie záberov pomocou páčky W/T (priblíženie) počas snímania. Funkcia optického priblíženia fotoaparátu dokáže zväčšiť zábery až 3,6×.
Optické priblíženie umožňuje zväčšiť záber bez zhoršenia jeho pôvodnej kvality.
  1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

  1. Otáčajte páčkou W/T (priblíženie).

  • Otočením páčky do polohy T záber priblížite alebo do polohy W záber oddialite.

  • Ak je funkcia priblíženia priradená ovládaciemu prstencu, približovať a odďaľovať môžete aj použitím ovládacieho prstenca. [Detaily]

Dostupné priblíženie

Pri približovaní je možné presiahnuť hodnotu 3,6× optického priblíženia. Počas snímania videozáznamov funguje digitálne priblíženie vždy, keď miera priblíženia presiahne hodnotu 3,6×, a to aj v prípade, ak je položka [Digital Zoom] nastavená na možnosť [Off]. Fotoaparát dokáže zväčšiť zábery až 14×.
  1. Rozsah optického priblíženia

Optické priblíženie: Funkcia optického priblíženia fotoaparátu dokáže zväčšiť zábery až 3,6×.
  1. Rozsah priblíženia iný ako optické priblíženie

[Digital Zoom]: Horšia kvalita ako pôvodná kvalita záberu [Detaily]
Poznámky
  • Počas snímania videozáznamov nie je funkcia [Clear Image Zoom] dostupná.

  • Počas snímania videozáznamov fotoaparát približuje pomaly.