Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamov (režim dvojitého snímania)

Počas snímania videozáznamu je možné snímať statické zábery. Fotoaparát sníma videozáznam aj počas snímania statických záberov.
  1. Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustite snímanie videozáznamu.

  1. Stlačte spúšť.

Nasníma sa statický záber.
  • Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa na displeji zobrazí počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať (A).

  1. Stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie videozáznamu.

Používanie funkcie snímania úsmevu počas snímania videozáznamov
Nastavte volič režimov do polohy (Videozáznam) a po aktivácii funkcie snímania úsmevu stlačte tlačidlo MOVIE.
Ak sa počas snímania videozáznamov rozpozná úsmev, automaticky sa nasníma statický záber.
Poznámky
  • Ak je položka [Record Setting] nastavená na možnosť [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], režim dvojitého snímania nie je možné použiť.

  • Môže sa zaznamenať zvuk činnosti spúšte.

  • Počas snímania videozáznamov sa pre snímanie statických záberov nedá použiť blesk.

  • Veľkosť statického záberu, ktorý je možné nasnímať počas snímania videozáznamu, sa bude meniť v závislosti od nastavenia snímania videozáznamu. Podrobnosti nájdete v časti „Veľkosť záberu (režim dvojitého snímania)“. [Detaily]

  • Ak nie je režim dvojitého snímania k dispozícii, na displeji sa zobrazí indikátor (snímanie statických záberov nie je k dispozícii).