Intelligent Auto

Táto funkcia umožňuje snímanie statických záberov s automatickým vykonaním nastavení.
 1. Prepnite volič režimov do polohy (Intelligent Auto).

 1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Rozpoznanie scény

Rozpoznanie scény pracuje v režime [Intelligent Auto]. Pomocou tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.
Pri rozpoznaní scény sa bude poloha ikony zobrazenej na displeji líšiť v závislosti od toho, či fotoaparát rozpozná scénu alebo podmienky. Ak fotoaparát rozpozná scénu, v prvom riadku sa zobrazia ikony a ikony s popismi, ako napríklad (Portrait), (Baby), (Night Portrait), (Night Scene), (Backlight Portrait), (Backlight), (Landscape), (Macro), (Spotlight) alebo (Low Brightness). Ak fotoaparát rozpozná podmienky pri snímaní, v druhom riadku sa na displeji zobrazia ikony, ako napríklad (Statív), (Pohyb) alebo (Chôdza). Fotoaparát môže rozpoznať aj scénu aj podmienky pri snímaní, alebo len jedno z nich.
Poznámky
 • Funkcia rozpoznania scény nebude fungovať, keď použijete iné funkcie priblíženia ako optické priblíženie.

 • Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.

 • Ak prostredie spôsobuje vibrácie, ktoré sa prenášajú do fotoaparátu, aj keď je fotoaparát pripevnený k statívu, podmienka (Statív) sa nemusí rozpoznať.

 • Niekedy dôjde k zníženiu rýchlosti uzávierky, keď sa súčasne rozpoznajú podmienky pri snímaní (Statív) a (Night Scene). Počas snímania udržiavajte fotoaparát stabilný.

Funkcie režimov automatického snímania

V režime [Superior Auto] sníma fotoaparát zábery s vyššou kvalitou ako v režime [Intelligent Auto]. Fotoaparát nasníma aj niekoľko záberov na základe rozpoznanej scény a potom vytvorí zložený záber z viacerých záberov (snímanie s prekrývaním).
Režim [Program Auto] umožňuje zmeniť rôzne nastavenia snímania, ako je vyváženie bielej farby alebo nastavenia citlivosti ISO.

Režim snímania
Kedy použiť
(Intelligent Auto)
 • Použite, ak chcete, aby fotoaparát automaticky rozpoznal podmienky pri snímaní a nepretržite nasnímal niekoľko záberov.

(Superior Auto)
 • Použite pri snímaní záberov pri náročných podmienkach, ako je slabé osvetlenie alebo scény s protisvetlom.

 • Použite, ak chcete snímať zábery s vyššou kvalitou ako v režime (Intelligent Auto).

(Program Auto)
 • Použite, ak chcete snímať pomocou vlastných nastavení snímania, okrem automaticky nastavenej expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).


Poznámky
 • Môže sa stať, že v režime [Intelligent Auto] sa slabo osvetlené scény alebo scény s protisvetlom nebudú dať jasne nasnímať.

 • V režime [Superior Auto] bude snímanie záberu chvíľu trvať, pretože fotoaparát vykonáva prekrývanie jednotlivých záberov.

Súvisiaca téma