Superior Auto

Kombináciou funkcie rozpoznania scény a technológie vysokokvalitného záberu fotoaparát automaticky nasníma zábery s optimálnymi nastaveniami.
Podrobnosti o funkcii rozpoznania scény nájdete v časti „Rozpoznanie scény“. [Detaily]
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Superior Auto).

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Fotoaparát podľa potreby vykoná sekvenčné snímanie a prekryje viaceré zábery. Prekrytím záberov fotoaparát zaznamená záber s menšou mierou rozmazania objektu a nižšou úrovňou šumu.
Aký je rozdiel medzi režimom [Superior Auto] a režimom [Intelligent Auto]?
V režime [Superior Auto] fotoaparát nasníma sekvenčné zábery na základe rozpoznanej scény a potom vytvorí zložený záber zo sekvenčných záberov (snímanie s prekrývaním).
Fotoaparát automaticky vykoná korekciu protisvetla a prekrytím záberov zároveň zníži úroveň šumu, takže výsledkom bude záber s vyššou kvalitou ako v režime [Intelligent Auto].
: Rozpoznanie scény
Night Scene
Night Portrait
Backlight
Backlight Portrait
Landscape
Macro
Portrait
Baby
Spotlight
Low Brightness
Statív
Pohyb
: Spracovanie prekrývania
Hand-held Twilight
Korekcia protisvetla HDR

  • Fotoaparát automaticky zvolí režim prekrývania na základe rozpoznanej scény, pričom sa na displeji zobrazí ikona (prekrývanie).

Poznámky
  • Keď fotoaparát prekrýva zábery, nasnímanie záberu bude trvať dlhšie.

  • Pri slabých svetelných podmienkach, ako sú napríklad nočné scény, nastavením položky [Flash Mode] na možnosť [Flash Off] dosiahnete optimálny efekt prekrytých záberov.

  • Ak je položka [Quality] nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG], fotoaparát zábery neprekryje.

Súvisiaca téma