Program Auto

Táto funkcia umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať pomocou ponuky.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Program Auto).

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Presun programov

Kombináciu clony (hodnota F) a rýchlosti uzávierky môžete zmeniť pri zafixovanej expozícii, keď je blesk nastavený na možnosť [Flash Off].
  1. Otočte otočným ovládačom.

Ikona „“ na displeji sa zmení na „“ a režim snímania sa zmení na presun programov.
  1. Otočením otočného ovládača vyberte kombináciu clony (hodnota F) a rýchlosti uzávierky.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

  • Ak chcete zrušiť presun programov, otočením otočného ovládača vráťte indikáciu na „“.

Poznámky
  • V závislosti od jasu prostredia sa nemusí dať presun programov použiť.

  • Nastavte volič režimov do polohy inej ako „“ alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.

  • Pri zmene jasu sa zmení aj clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky, pričom veľkosť presunu zostane zachovaná.

  • Pri zmene nastavenia [Flash Mode] sa presun programov zruší.

Súvisiaca téma