Manual Exposure

Zábery môžete vytvárať pri obľúbenej expozícii manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
 1. Prepnite volič režimov do polohy (Manual Exposure).

 1. Stlačením tlačidla na otočnom ovládači vyberte rýchlosť uzávierky alebo clonu (hodnota F).

 • Každým stlačením tlačidla sa nastavovaná položka zmení.

 1. Otočením otočného ovládača vyberte hodnotu.


Otočný ovládač
Funkcia
Presúvanie položiek
Nastavenia rýchlosti uzávierky alebo clony (hodnota F)

 • Ak je ovládaciemu prstencu priradená funkcia [Aperture Priority] alebo [Shutter Priority], môžete ju tiež nastaviť pomocou ovládacieho prstenca.

 • Vyberte rýchlosť uzávierky v rozsahu od 1/2000 sekundy do 30 sekúnd. Snímať môžete tiež v režime [BULB].

 • Ak je priblíženie nastavené úplne na strane W, môžete vybrať clonu v rozsahu od F1,8 do F11.
  Ak je priblíženie nastavené úplne na strane T, môžete vybrať clonu v rozsahu od F4,9 do F11.

 1. Stlačením spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnota F)
Rozdiel medzi nastavenou hodnotou a správnou expozíciou určenou fotoaparátom sa na displeji zobrazí ako hodnota manuálneho merania (MM).
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: Manuálne meranie (MM)
 • Ak hodnotu expozície nastavíte smerom k znaku +, zábery budú jasnejšie. Ak ju nastavíte smerom k znaku –, zábery budú tmavšie. Hodnota „0“ indikuje správnu expozíciu analyzovanú fotoaparátom.

 • Rýchlosť uzávierky 0,4 sekundy alebo dlhšiu indikuje znak [”], napríklad 0,4”.

 • Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky, odporúčame použiť statív, aby ste zabránili účinkom vibrácií.

 • Ak vyberiete pomalé rýchlosti uzávierky, spracovanie údajov trvá dlhšie.

Poznámky
 • Možnosť [ISO AUTO] nemožno vybrať pre nastavenie [ISO] v režime [Manual Exposure].

 • Ak prostredníctvom vašich nastavení nezískate správnu expozíciu, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. V týchto podmienkach môžete snímať, odporúčame však znova nastaviť expozíciu.

BULB

Prostredníctvom dlhej expozície môžete snímať stopy. Nastavenie [BULB] je vhodné na snímanie stôp po svetle, napríklad pri ohňostroji.
 1. Prepnite volič režimov do polohy (Manual Exposure).

 1. Stlačením tlačidla na otočnom ovládači môžete vybrať rýchlosť uzávierky.

 1. Otáčajte otočným ovládačom, kým sa nezobrazí ikona [BULB].

 1. Zaostrite stlačením spúšte do polovice.

 1. Stlačte a držte spúšť počas snímania.

Keď je spúšť stlačená, uzávierka ostáva otvorená.
Poznámky
 • Keďže sa rýchlosť uzávierky spomalí a skôr sa vyskytne chvenie fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.

 • Čím dlhší je čas expozície, tým zreteľnejší je šum na zábere.

 • Po snímaní sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) pre rovnaký časový úsek, počas ktorého bola otvorená uzávierka. Počas redukcie nie je možné snímať ďalšie zábery.

 • Ak je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo [Auto HDR], rýchlosť uzávierky nie je možné nastaviť na možnosť [BULB].

 • Ak sa používa funkcia [Smile Shutter] alebo [Auto HDR], keď je rýchlosť uzávierky nastavená na možnosť [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.

Súvisiaca téma