Movie

Rýchlosť uzávierky a hodnotu clony môžete nastaviť na požadované nastavenia počas snímania videozáznamov.
  1. Prepnite volič režimov do polohy (Movie).

  1. Vyberte požadovaný režim na otočnom ovládači.

  • Ak je položka [Mode Dial Guide] nastavená na možnosť [Off], obrazovka výberu režimu sa nezobrazí.

  • Ak chcete vybrať iný režim, stlačte tlačidlo MENU 1 [Movie].


(Program Auto)
Fotoaparát nastaví expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony) automaticky, avšak aj keď vykonáte iné nastavenia, tieto nastavenia sa zachovajú.

(Aperture Priority)
Manuálne nastavenie hodnoty clony.

(Shutter Priority)
Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky.

(Manual Exposure)
Manuálne nastavenie expozície (rýchlosť uzávierky a hodnota clony).

  1. Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) nasnímajte videozáznamy.

Súvisiaca téma